Školní družina

OFICIÁLNÍ KRITÉRIA PŘIJETÍ DO ŠD 2016/2017»

ZÁPIS A POPLATEK ZA ŠD PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Žáci budou přijímáni na základě  žádosti o přijetí do ŠD (tj. zápisního lístku). Vyplněné zápisní lístky je nutné odevzdat do 9. 9. 2016 paní vychovatelce Mgr. Silvii Hladké.
Kapacita školní družiny je s platností od 1. 2. 2016 navýšena na 60 dětí.

Zápisní lístek»


Poplatek za využívání školní družiny pro školní rok 2016/2017 byl opět stanoven na 100 Kč/měsíc. Úhrada se provádí ve dvou splátkách. 1. splátka (září – prosinec) činí 400 Kč a vybírá se již v měsíci září, 2. splátka (leden – červen) činí 600 Kč a bude se vybírat až v lednu. Všechny platby přebírá pouze p. vych. Mgr. Silvie Hladká.


ZPŮSOB ODHLAŠOVÁNÍ A OMLOUVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI ŽÁKA

Odhlašování žáka ze školní družiny musí být provedeno písemnou formou.

Omlouvání neřítomnosti nebo oznámení dřívějšího odchodu z družiny musí být provedeno písemně a podepsané jedním z rodičů (pouze v krajním a nezbytném případě telefonicky do školy).


PROVOZNĚ-ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Vyzvedávání a odchod dětí ze ŠD.

Časy pro odchody ze ŠD jsou:

  • 12.15 hodin
  • 13.15 hodin
  • 14.15 hodin
  • 15.15 hodin
  • 16.15 hodin

 Informace pro rodiče (výňatek z vnitřního řádu ŠD s komentářem):

Při nevyzvednutí dítěte ve stanovenou dobu ze školní družiny vychovatelka telefonicky vyrozumí rodiče.

Ve školní družině se děti přezouvají – přezůvky stejné jako mají ve škole v průběhu výuky

Pro sportovní činnosti a pobyt venku je doporučeno nosit vhodné oblečení a obuv.

V družině mají žáci školou zajištěný pitný režim (čaj nebo šťáva).

Poškození pomůcek, her nebo jiného vybavení družiny musí být finančně uhrazeno rodiči nebo opraveno na vlastní náklady rodičů.

Vyloučení žáka ze školní družiny může být krajním řešením situace u žáka, který soustavně porušuje kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních žáků, svévolně, příp. opakovaně opouští školní družinu nebo z jiných závažných důvodů.

Pokud mají rodiče zájem, mohou si děti v družině vypracovávat domácí úkoly.


Celé znění vnitřního řádu školní družiny

Doporučujeme rodičům seznámit se s celým zněním dokumentu. Děkujeme.