Školní jídelna

Provoz školní jídelny se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., Školský zákon, vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 602/2006 Sb. a nařízením EU č. 852/2004 o hygienických požadavcích na stravovací služby. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše. Řídí se výživovými normami a finančním limitem na nákup potravin.

Školní jídelna poskytuje stravovací služby pro žáky (vyhláška o školním stravování 107/2005 Sb.,), pro zaměstnance školy i cizí strávníky (v rámci závodního stravování).

Naše školní jídelna není poskytovatelem dietního stravování.


Kontakt

Silvie Dvořáčková (vedoucí stravování)
Tel.: 545 228 345
E-mail: silvie.dvorackova@zskanice.cz

Základní škola a Mateřská škola Kanice
Kanice 135
664 02 Bílovice nad Svitavou


Způsob úhrady obědů na šk. rok 2017/2018

Ve školní jídelně je zavedena bezhotovostní úhrada stravného pro žáky ZŠ. Všem strávníkům je přidělen specifický symbol. Úhrada stravného se provádí formou zálohy měsíc předem (tzn. na měsíc září platba zálohy již v srpnu).
K 31. 8. každého školního roku proběhne vyúčtování a přeplatky budou vráceny (na účet). Pro kontrolu obdrží při vyúčtování rodiče žáků stravujících se v ŠJ podrobný přehled odebrané stravy a zaplacených záloh.

Věk dítěte Výše stravného v Kč Výše pravidelné měsíční zálohy
7 - 10 let 21 Kč420 Kč
11 - 14 let 23 Kč460 Kč
15 let a více 25 Kč500 Kč

Věk dítěte se počítá ten, kterého dovrší dítě v daném školním roce – tedy.: od 1. 9. …. do 31. 8. ….

Úhradu provádějte na účet: 2028465319/0800

Pokud je to možné, do poznámky uveďte jméno a příjmení dítěte, třídu a slovo obědy.

Ve výjimečných případech, kdy nemáte možnost uhradit stravné převodem, je možné se individuálně domluvit s vedoucí školního stravování a nadále platit hotově.


Platba obědů pro děti navštěvující MŠ v Kanicích a MŠ v Řícmanicích

Platba probíhá rovněž formou bezhotovostní úhrady na bankovní účet školy. Rodičům dětí jsou přiděleny specifické kódy, které se zadávají při bezhotovostní platbě jako specifický symbol. Rodiče v MŠ obdrží každý měsíc konkrétní částku k úhradě, kterou je nezbytné provést do 15. dne v daném měsíci.
Ve výjimečných případech je možné individuálně domluvit s vedoucí školního stravování hotovostní platbu.

Cena stravného ve školním roce 2017/2018:

  • 35 Kč pro děti ve věku do 6 let
  • 39 Kč pro děti ve věku 7 – 10 let

Způsob odhlašování:

Odhlášení obědů z důvodu nemoci:
– telefonicky na čísle ŠJ 545 228 345
– na e-mail:  jidelna.zskanice@seznam.cz do 11 hodin (děti z MŠ), do 14 hodin (žáci ZŠ)

– odhlašuje se den předem do 12 hodin (děti z MŠ), do 14 hodin (žáci ZŠ)
– v 1. den absence je možně si jídlo vyzvednout do vlastních jídlonosičů do 13.15 hodin

Odhlašování více žáků z důvodu soutěží nebo jiných školních akcí:
– zajišťuje vždy pověřený vyučující