Školní družina

ZÁPIS A POPLATEK ZA ŠD PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Žáci 1. – 4. ročníku budou přijímáni na základě žádosti o přijetí do ŠD (tj. zápisního lístku). Vyplněné zápisní lístky je nutné odevzdat do 10. září 2023 vedoucí vychovatelce Gabriele Kořínkové.
Kapacita školní družiny je s platností od 1. 9. 2017 navýšena na 85 dětí.

Zápisní lístek»


Poplatek za využívání školní družiny pro školní rok 2023/2024 byl stanoven na 190 Kč/měsíc. Úhrada se provádí ve dvou splátkách. 1. splátka (září – prosinec) činí 760 Kč a vybírá se již v měsíci září, 2. splátka (leden – červen) činí 1140 Kč a bude se vybírat až v lednu. Platby se provádí elektronicky převodem na určený účet školy. Do poznámky k platbě uveďte jméno a příjmení dítěte, třídu a slovo družina. V případě problémů s převodem hotovostní platby přebírá pouze p. vych. Gabriela Kořínková.

Úhrada se provádí na účet školy u Fio banky 2801636921/2010. 


ZPŮSOB ODHLAŠOVÁNÍ A OMLOUVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI ŽÁKA

Odhlašování žáka ze školní družiny musí být provedeno písemnou formou.

Omlouvání nepřítomnosti nebo oznámení dřívějšího odchodu z družiny musí být provedeno písemně a podepsané jedním ze zákonných zástupců (pouze v krajním a nezbytném případě telefonicky do školy).


PROVOZNĚ-ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Vyzvedávání a odchod dětí ze ŠD.

Časy pro odchody ze ŠD jsou:

  • 12.15 hodin
  • 13.15 hodin
  • 14.15 hodin
  • 15.15 hodin
  • 16.15 hodin

Organizační pokyny školní družiny při ZŠ Kanice

  1. Školní družinu (dále ŠD) mohou navštěvovat přihlášení žáci, kteří jsou rovněž přihlášeni ke stravování ve školní jídelně.

2. Přihlašování a odhlašování žáků je prováděno na základě písemné žádosti zákonných zástupců.

3. Zákonní zástupci žáka přihlášeného do ŠD napíší do zápisního lístku rozsah docházky a způsob odchodu žáka z družiny (sám, v doprovodu – koho). Tyto údaje mohou kdykoli změnit opravou v zápisním lístku.

a) Všechny odchylky od uvedené docházky sdělí zákonní zástupci písemnězvláštním tiskopisem (lístek s omluvenkou, která zůstává u vychovatelky). Odchylky nelze domlouvat telefonicky.

 4. Předem známou nepřítomnost žáka ve školní družině oznámí zákonní zástupci předem písemně do deníčku pro ŠD – speciální deníček určený pro komunikaci mezi vychovatelkou a zákonnými zástupci, ne deníček-úkolníček pro školní účely, zakoupí rodiče. Rodiče také písemně informují o kroužcích, které dítě navštěvuje, pokud se konají v době jeho docházky do ŠD.

5. Úplata za ŠD je splatná předem, platí se ve dvou splátkách – za období září až prosinec (do 30.9.) a leden až červen (do 31.1.). Výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok. Škola přijímá platby na účet školy 2801636921/2010 pod přiděleným var. symbolem – je speciální pro ŠD. Pokud není poplatek uhrazen, může ředitel rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD.

6. ŠD probíhá ráno od 6:45 do 7:30 (POUZE pokud se na začátku šk. roku přihlásí k pravidelné docházce a dochází každodenně 10 a více žáků, příchod dětí do ŠD nejpozději v 7:00, zájem písemně sdělit vedoucí vychovatelce) a od 11:20 (12:10) do 16:15. Odchody ze ŠD jsou pevně dány – 12:15, 13:15, 14:15, 15:15 a pak dle potřeby, nejpozději však 16:15. V době po 15:15 jsou všechny děti v 1. oddělení.

7. Provoz končí v 16:15. Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby se vychovatelka snaží spojit telefonicky se zákonnými zástupci žáka (osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD) a domluvit řešení situace, pokud je tento postup bezvýsledný,

a) požádá o pomoc Policii ČR,

b) kontaktuje pracovníka orgánu péče o dítě,

c) kontaktuje pracovníka obecního úřadu.

8. Na dobu hlavních prázdnin je chod ŠD přerušen. V období vedlejších prázdnin nebo mimořádného volna je zajištěn provoz ŠD v případě, že má zájem alespoň 10 dětí. Zákonní zástupci zájem musí oznámit vychovatelce písemně nejpozději týden před začátkem volna. V době volna není pro děti zajištěn oběd a provoz školní družiny je zkrácen (8:00-13:15).

9. Ve ŠD se žáci řídí pokyny vychovatelky, Školním řádem Základní školy a Mateřské školy Kanice a Vnitřním řádem školní družiny ZŠ a MŠ Kanice.

10. Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve ŠD se vztahují ustanovení vyhlášky o základní škole, tj. udělování napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitele školy, klasifikace sníženou známkou z chování na vysvědčení.

11. Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost ŠD, může být rozhodnutím ředitele školy z družiny vyloučen. Ředitel školy může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů. U ŠD základních škol a samostatných ŠD zřizovaných obcí nemá tento akt povahu správního řízení (ředitel nevydává rozhodnutí, není možnost odvolání rodičů).

12. Pro sportovní činnosti a pobyt venku je doporučeno nosit vhodné oblečení a obuv.

13. Poškození pomůcek, her nebo jiného vybavení družiny musí být finančně uhrazeno zákonnými zástupci nebo opraveno na jejich náklady.

14. Zákaz vstupu nepovolaným osobám do prostor školy. Týká se rovněž zákonných zástupců dětí. Děti nesmějí otevírat vstupní dveře školy a vpouštět nikoho dovnitř.

15. Vyloučení žáka ze školní družiny může být krajním řešením situace u žáka, který soustavně porušuje kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních žáků, svévolně, příp. opakovaně opouští školní družinu nebo z jiných závažných důvodů.

16. Pokud mají rodiče zájem, mohou si děti v družině vypracovávat domácí úkoly.

 

Celé znění vnitřního řádu školní družiny

Doporučujeme rodičům seznámit se s celým zněním dokumentu. Děkujeme.