Školní družina

ZÁPIS A POPLATEK ZA ŠD PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Žáci 1. – 4. ročníku budou přijímáni na základě žádosti o přijetí do ŠD (tj. zápisního lístku). Vyplněné zápisní lístky je nutné odevzdat do 6. září 2019 paní vychovatelce Gabriele Kořínkové.
Kapacita školní družiny je s platností od 1. 9. 2017 navýšena na 85 dětí.

Zápisní lístek»


Poplatek za využívání školní družiny pro školní rok 2019/2020 byl opět stanoven na 100 Kč/měsíc. Úhrada se provádí ve dvou splátkách. 1. splátka (září – prosinec) činí 400 Kč a vybírá se již v měsíci září, 2. splátka (leden – červen) činí 600 Kč a bude se vybírat až v lednu. Platby se provádí elektronicky převodem na určený účet školy. Do poznámky k platbě uveďte jméno a příjmení dítěte, třídu a slovo družina. V případě problémů s převodem hotovostní platby přebírá pouze p. vych. Gabriela Kořínková.

Od školního roku 2019/2020 se úhrada bude provádět na nový účet školy u Fio banky 2801636921/2010. 


ZPŮSOB ODHLAŠOVÁNÍ A OMLOUVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI ŽÁKA

Odhlašování žáka ze školní družiny musí být provedeno písemnou formou.

Omlouvání neřítomnosti nebo oznámení dřívějšího odchodu z družiny musí být provedeno písemně a podepsané jedním z rodičů (pouze v krajním a nezbytném případě telefonicky do školy).


PROVOZNĚ-ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Vyzvedávání a odchod dětí ze ŠD.

Časy pro odchody ze ŠD jsou:

  • 12.15 hodin
  • 13.15 hodin
  • 14.15 hodin
  • 15.15 hodin
  • 16.15 hodin

 Informace pro rodiče (výňatek z vnitřního řádu ŠD s komentářem):

Při nevyzvednutí dítěte ve stanovenou dobu ze školní družiny vychovatelka telefonicky vyrozumí rodiče.

Ve školní družině se děti přezouvají – přezůvky stejné jako mají ve škole v průběhu výuky

Pro sportovní činnosti a pobyt venku je doporučeno nosit vhodné oblečení a obuv.

V družině mají žáci školou zajištěný pitný režim (čaj nebo šťáva).

Poškození pomůcek, her nebo jiného vybavení družiny musí být finančně uhrazeno rodiči nebo opraveno na vlastní náklady rodičů.

Vyloučení žáka ze školní družiny může být krajním řešením situace u žáka, který soustavně porušuje kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních žáků, svévolně, příp. opakovaně opouští školní družinu nebo z jiných závažných důvodů.

Pokud mají rodiče zájem, mohou si děti v družině vypracovávat domácí úkoly.


Celé znění vnitřního řádu školní družiny

Doporučujeme rodičům seznámit se s celým zněním dokumentu. Děkujeme.