Dokumenty

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Otevřená škola“


 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání „Moje krůčky k poznávání světa“


 

Další dokumenty


 

Výroční zprávy o činnosti školy

Vzhledem k platnosti Obecného nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) budou Výroční zprávy v plné verzi přístupné k nahlédnutí pouze v ředitelně školy.


 

Kontrola a hodnocení ZŠ a MŠ Kanice Českou školní inspekcí

Poslední kontrolní činnost ČŠI proběhla 22. – 24. ledna 2020. Na základě této činnosti ČŠI vydala inspekční zprávu Čj. ČŠIB-36/20-B, celý text je ZDE.

Závěrečné hodnocení r. 2020:

Vývoj školy
– Od poslední inspekční činnosti v roce 2014 došlo ke změně ve vedení školy, a to jak
na vedoucím pracovním místě ředitele, tak na pozici zástupkyně ředitele školy.
– Zkvalitněním materiálně-technických podmínek školy za výrazné podpory zřizovatele
se zlepšily hygienické, pracovní a bezpečností podmínky pro vzdělávání, což příznivě
ovlivňuje kvalitu jeho průběhu.
– Ve škole se zvýšil počet žáků a tím také počet tříd a oddělení školní družiny. Navýšení
kapacity školní družiny tak uspokojilo zájem zákonných zástupců žáků o zájmové
vzdělávání.
– Zavedením elektronického informačního systému škola využívá širší možnosti
komunikace ve škole i mezi školou a zákonnými zástupci.
– Od poslední inspekční činnosti nedošlo ke zlepšení organizace a průběhu vzdělávání
v oblastech, ve kterých byly konstatované nedostatky při předchozí inspekční činnosti.

Silné stránky
– Velmi pozitivní, přátelský přístup učitelek k dětem a partnerské klima v mateřské škole
vytváří ideální psychosociální podmínky pro předškolní vzdělávání.
– Četnost a účelnost využívání učebních pomůcek podporuje rozvoj dětí ve všech
oblastech vzdělávání.
– Poskytování logopedické péče dětem v mateřské škole napomáhá zlepšovat jejich
komunikační schopnosti.
– Cíleně nastavená a realizovaná strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami vytváří dobrý předpoklad pro jejich individuální rozvoj.
2019/2020 7

Slabé stránky a/nebo příležitosti ke zlepšení
– Nedostatečné využívání výstupů z pedagogické diagnostiky dětí pro přípravu pestré,
individualizované nabídky činnosti.
– Systém organizace vzdělávání v mateřské škole narušuje jeho plynulý průběh a zajištění
osobních potřeb dětí.
– Méně efektivní kontrolní a hospitační činnost v návaznosti na plánování dalšího
vzdělávání pedagogů.
– Malá pestrost účinných metod a forem při výuce včetně minimálního využití
sebehodnocení a vzájemného hodnocení omezuje rozvoj klíčových kompetencí žáků
zejména na 2. stupni základní školy.
– Neefektivní práce se závěry vyučovacích hodin, chybějící ověření plnění vzdělávacích
cílů.

Doporučení pro zlepšení činnosti školy
– Zaměřit se na cílené využívání výstupů z pedagogické diagnostiky při tvorbě pestré
a individualizované vzdělávací nabídky v mateřské škole.
– Nastavit organizaci vzdělávání v mateřské škole tak, aby podporovala plynulý průběh
a zajištění osobních potřeb dětí v mateřské škole.
– Věnovat více pozornosti práci se vzdělávacími cíli, jejich formulaci, plnění a ověřování.
– Zařazovat pestřejší metody a formy práce s cílem větší motivace a aktivního zapojení
žáků do výuky.
– Poskytovat efektivní zpětnou vazbu žákům v podobě formativního hodnocení a zvyšovat
tak kvalitu a účinnost poskytovaného vzdělávání.
– Zefektivnit činnost předmětových komisí v oblasti metodiky vzdělávání, výměny
zkušeností a uplatňování efektivních metod a forem práce.
– Zaměřit se na profesní rozvoj pedagogů, stanovit jasné cíle hospitační činnosti
vycházející z potřeb školy a efektivně využívat jejích výstupů.
– Usilovat o zlepšení materiálních podmínek pro zájmové vzdělávání ve všech odděleních
školní družiny spojených s poskytnutím dostatečného prostoru pro relaxaci
a seberealizaci žáků v průběhu vzdělávání.

Předchozí kontrolní činnost ze strany ČŠI se konala 24. – 26. února 2014.
Na základě provedení kontrolní činnosti byla vydána Inspekční zpráva Čj. ČŠIB-250/14-B,
která je k nahlédnutí zde

Závěrečné hodnocení r. 2014:

Škola poskytuje vzdělávání v souladu se zápisem do rejstříku škol a školských zařízení. Struktura ŠVP je zpracována v souladu s RVP ZV. Finanční prostředky pro jeho přípravu a zabezpečení realizace byly školou účelně využity.

Škola má jasnou koncepci dalšího rozvoje. Vychází z ní při plánování a organizování chodu školy i při kontrole a hodnocení.

Personální podmínky jsou nadprůměrné, DVPP je zaměřené na potřeby školy. Fungující informační systém a otevřená komunikace v pedagogickém sboru příznivě ovlivňují pracovní atmosféru a vytvářejí bezpečné prostředí pro vzdělávání žáků. Poskytování poradenství v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je nadstandardní.

V materiálních podmínkách pro výuku přetrvávají ojedinělá negativa, avšak pro činnost školy nepředstavují závažné riziko. Vzdělávání je realizováno v souladu se vzdělávacími programy. Sledovaná výuka probíhala v příznivé atmosféře, žáci jsou vedeni ke zdravému životnímu stylu, ekologickému chování. Důraz je kladen na osvojení čtenářských a matematických dovedností, rozvoj výuky cizích jazyků a přírodovědných předmětů. Využití výpočetní techniky a interaktivní tabule zvýšilo efektivitu výuky a podpořilo rozvoj klíčových kompetencí žáků. Průběh vzdělávání a zjišťování výsledků vzdělávání ve sledovaných oblastech jsou hodnoceny jako standardní. Spolupráce se zřizovatelem, školskou radu a dalšími partnery je příkladná.

Škola si udržuje standardní úroveň. V oblasti vedení školy, v personálních podmínkách, v poskytování poradenství pro vzdělávání žáků a rozvíjení partnerství je hodnocena jako nadprůměrná.

Předcházející inspekce ze strany ČŠI se konala 31. března – 2. dubna 2008


Prohlášení o přístupnosti webových stránek

Webové stránky Základní školy a Mateřské školy Kanice, okr. Brno-venkov, příspěvkové organizace, Kanice 135, 664 01, splňují požadavky dle §4 a 5 zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Informace prezentované v jiných formátech

Na našem webu jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, PDF, výjimečně tabulky XLS a XLSX. Zejména proto, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formát DOCX a PDF je také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader, případně použít online aplikace OneDrive Word nebo Google Doc. Je možné použít i kancelářský software nainstalovaný v počítači uživatele. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace sloužící k prohlížení PDF i ostatních výše uvedených formátů dokumentů.

Fotografie jsou ve formátu JPG, všechny webové prohlížeče umožňují jejich prohlížení.

Kontakt 

Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazovaní těchto stránek, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu či důvodnému podezření, že webová stránka nesplňuje požadavky §4 a 5 nebo že je důvod podle písmene b) neopodstatněný, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete psát na adresu zs.kanice@seznam.cz, případně nás můžete kontaktovat na telefonním čísle 545 227 268.

Poznámka Ministerstva vnitra: Kontaktní údaje příslušného orgánu pro prosazování práva:
Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz