Dokumenty

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání “Otevřená škola”


 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání “Moje krůčky k poznávání světa”


 

Další dokumenty


 

Výroční zprávy o činnosti školy

Vzhledem k platnosti Obecného nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) budou Výroční zprávy v plné verzi přístupné k nahlédnutí pouze v ředitelně školy.


 

Kontrola a hodnocení ZŠ a MŠ Kanice Českou školní inspekcí

Poslední kontrolní činnost ze strany ČŠI se konala 24. – 26. února 2014.
Na základě provedení kontrolní činnosti byla vydána Inspekční zpráva Čj. ČŠIB-250/14-B,
která je k nahlédnutí zde

Předcházející inspekce ze strany ČŠI se konala 31. března – 2. dubna 2008

Citace z Inspekční zprávy čj. ČŠI – 1147/08-12:

Závěrečné hodnocení:

Škola poskytuje vzdělávání v souladu se zápisem do rejstříku škol a školských zařízení. Struktura ŠVP je zpracována v souladu s RVP ZV. Finanční prostředky pro jeho přípravu a zabezpečení realizace byly školou účelně využity.

Ředitelka školy má jasnou koncepci dalšího rozvoje. Vychází z ní při plánování a organizování chodu školy i při kontrole a hodnocení.

Personální podmínky jsou nadprůměrné, DVPP je zaměřené na potřeby školy. Fungující informační systém a otevřená komunikace v pedagogickém sboru příznivě ovlivňují pracovní atmosféru a vytvářejí bezpečné prostředí pro vzdělávání žáků. Poskytování poradenství v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je nadstandardní.

V materiálních podmínkách pro výuku přetrvávají ojedinělá negativa, avšak pro činnost školy nepředstavují závažné riziko. Vzdělávání je realizováno v souladu se vzdělávacími programy. Sledovaná výuka probíhala v příznivé atmosféře, žáci jsou vedeni ke zdravému životnímu stylu, ekologickému chování. Důraz je kladen na osvojení čtenářských a matematických dovedností, rozvoj výuky cizích jazyků a přírodovědných předmětů. Využití výpočetní techniky a interaktivní tabule zvýšilo efektivitu výuky a podpořilo rozvoj klíčových kompetencí žáků. Průběh vzdělávání a zjišťování výsledků vzdělávání ve sledovaných oblastech jsou hodnoceny jako standardní. Spolupráce se zřizovatelem, školskou radu a dalšími partnery je příkladná.

Škola si udržuje standardní úroveň. V oblasti vedení školy, v personálních podmínkách, v poskytování poradenství pro vzdělávání žáků a rozvíjení partnerství je hodnocena jako nadprůměrná.