Výchovné poradenství

Práci výchovné a kariérové poradkyně na škole vykonává Mgr. Alena Repová.

Náplň práce – nejdůležitější oblasti:

 • zajištění poradenské činnosti pro volbu povolání – kariérové
 • péče o děti se specifickými poruchami učení a chování a o talentované žáky
 • péče o integrované žáky formou individuálních vzdělávacích programů v jednotlivých předmětech
 • zapůjčení a doporučení pomůcek pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a literatury týkající se výchovných a výukových problémů včetně práce s žáky se zdravotním postižením

Konzultační hodiny

Pondělí – pátek 7.00 – 7.30 hod

Středa 14.00 – 15.00

Po telefonické dohodě kdykoliv (545 227 268)

kontaktní e-mail:  repova.zskanice@centrum.cz


 Pro žáky

Pokud alespoň na jednu z následujících otázek odpovíš ano, pak máš důvod mě navštívit, případně mi hodit dopis do schránky před kabinetem (u zvonu), nebo mi napsat e-mail na adresu alenarepova@centrum.cz

 • Nestíhám ve škole?
 • Zhoršil/a jsem se v poslední době ve škole?
 • Mám problémy v komunikaci s rodiči
 • Mám problémy v komunikaci s učitelkou/učitelem
 • Mám problémy v komunikaci se spolužáky
 • Mám problémy v komunikaci s kamarády
 • Mám problémy v komunikaci se sourozenci
 • Mám problémy v komunikaci s někým jiným ?
 • Mám pocit, že mi někdo ubližuje, a nevím, co s tím?
 • Chci pomoci kamarádovi, který pije alkohol, bere drogy, kraje na automatech … ?
 • Něco (cokoli) mě tíží a potřebuji si o tom s někým popovídat?

Neváhej, víš, že u mě najdeš porozumění, podporu, společně budeme hledat pomoc nebo nějaké řešení.


Pro rodiče

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

Hlavní náplní práce výchovného poradce na I. i na II. stupni je spolupráce na řešení problémů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Nejčastěji se jedná o specifické vývojové poruchy učení (zejména dyslexie, dysortografie, dysgrafie a dyskalkulie).

Děti, jejichž výkony v některých předmětech neodpovídají vynaložené snaze, mohou být vyšetřeny v pedagogicko – psychologické poradně. Zjistí-li odborníci, že neúspěch ve školní práci je způsoben právě některou z poruch učení nebo jejich kombinací, má toto dítě právo na zohlednění poruchy, na práci se speciálními pomůckami nebo využití jiné formy práce než učitel zadá ostatním žákům ve třídě. V případě těžších forem specifických poruch učení nebo zdravotního postižení žáka přichází do školy z poradny písemné doporučení žáka k integraci. V praxi to pro školu znamená upozornění, že žák by mohl navštěvovat speciální třídu. Při integraci je žák zařazen běžné třídy základní školy, ve které je mu věnována zvláštní péče formou výuky podle individuálního vzdělávacího programu. Ten opravňuje učitele, aby některé celky se žákem probral pouze informativně a zaměřil se na procvičení základního učiva, žák může v hodinách využívat různé kompenzační pomůcky (např. přehled mluvnice, kalkulátor), rodiče se s vyučujícími domluví na formě hodnocení (klasifikace známkami nebo slovně) a také na formě spolupráce se školou. V současné době máme na naší škole integrovaných 7 žáků s těžšími formami specifických vývojových poruch učení, chování nebo tělesného postižení.


Přijímací řízení na střední školy

MŠMT – Informace k přijímání na SŠ, aktuální formuláře přihlášek

NĚKOLIK RAD

Dříve než odešlete přihlášku:

 • zjistěte, zda vámi vybraná škola (obor) vyžaduje lékařskou prohlídku a v případě, že ano, nechte si přihlášku potvrdit u svého obvodního dětského lékaře
 • seznamte se důkladně s kritérii přijímacího řízení na vámi vybrané škole – čtěte pozorně celý text
 • pokud vámi vybraná škola boduje v rámci přijímacích kritérií různé aktivity – umístění v olympiádách, soutěžích (jedná se vždy o okresní a vyšší kola), studium ZUŠ apod., doložte tyto skutečnosti požadovaným způsobem, a to při podávání přihlášky. V případě odvolání není možné cokoliv doplňovat.
 • Přihlášky doručte elektronickým systémem, případně písemně na adresu ředitele

Informace o středních školách, oborech studia, popisy povolání, testovací programy hledejte na těchto webových stránkách:

V případě nejasností se obraťte na výchovnou poradkyni Mgr. Alenu Repovou v konzultačních hodinách,  případně kdykoliv po předchozí domluvě na tel. 545 227 268 (tel. číslo školy), mailem: alenarepova@centrum.cz nebo přes Edookit.

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích

 Ředitel střední školy zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup:

 • obory vzdělání, pro které se vyhlašuje přijímací řízení, včetně forem vzdělávání
 • předpokládaný počet přijímaných uchazečů do každého oboru vzdělání a formy vzdělávání*)
 • kritéria přijímacího řízení*) a způsob hodnocení jejich splnění
 • dva termíny konání školní přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení, pokud ředitel školy o konání školní přijímací zkoušky rozhodne

*) kritéria přijímacího řízení mohou být stanovena odlišně podle obsahového zaměření školního vzdělávacího programu; pokud ředitel školy stanovil kritéria přijímacího řízení podle obsahového zaměření školního vzdělávacího programu, je při stanovování počtu přijímaných uchazečů oprávněn tuto skutečnost zohlednit.

 

Podávání přihlášek

Adresa stránek se všemi informacemi:

https://www.prihlaskynastredni.cz/index.html

Stránky jsou postupně doplňovány a bude z nich vstup do elektronického systému pro podání přihlášek.

Další průběžně doplňované informace naleznete zde:

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Termíny:

10. 1. 2024 – zveřejnění nových formulářů pro papírové přihlášky

15. 1. – 31. 1. 2024 – přislíben zkušební provoz elektronického systému, 31. 1. by se všechny pokusné vytvořené přihlášky měly vymazat

do 31. 1. 2024 – ředitelé středních škol zveřejní kritéria pro přijetí

1. – 20. 2. 2024 – podání tří přihlášek prvního kola včetně nahrání potřebných příloh

1. 3. 2024 – v systému se objeví místa a čas konání přijímacích zkoušek pro jednotlivé žáky

12. a 15. 4. 2024 – přijímací zkoušky pro 9. ročník

16. a 17. 4. 2024 – přijímací zkoušky pro 5. a 7. ročník

29. a 30. 4. 2024 – náhradní termíny přijímacích zkoušek

Termíny školních přijímacích zkoušek stanovují ředitelé středních škol

9. – 15. 5. – zveřejnění výsledků prvního kola; přijetí není nutné nijak potvrzovat, u nepřijetí je možné se do tří dnů odvolat jenom při vzniku pochybností (např. chybně sečtené body)

18. 5. 2024 – ředitelé středních škol, kde ještě mají místa, vyhlásí druhé kolo (do něj se berou výsledky jednotné přijímací zkoušky prvního kola)

do 24. 5. 2024 – podání tří přihlášek druhého kola

8. – 12. 6. 2024 – ředitelé stř. škol mohou vyhlásit školní přijímací zkoušky druhého kola

13. 6. 2024 – zveřejnění výsledků druhého kola

Další kola neomezena, ale už jen papírovou přihláškou dopravenou na ředitelství stř. školy

Způsoby podání přihlášek:

 1. Elektronicky přes centrální systém, který bude přístupný na stránkách https://www.prihlaskynastredni.cz/index.html

Na to je nutné mít identitu občana (např. bankovní identitu, datovou schránku, e-občanku…). Přílohy se nahrávají jako skeny, fotografie v dostatečném rozlišení nebo dokumenty.

2. Elektronicky přes centrální systém, ale bez identity občana – vyplněná přihláška s identifikačním číslem bude odeslaná v pdf formátu na email, je nutné ji vytisknout ve třech kopiích, ručně podepsat a osobně nebo poštou dopravit na ředitelství středních škol.

3. Papírově jako dosud – po polovině prosince budou nové formuláře na tři školy, tyto se vyplní, podepíšou, osobně nebo poštou dopraví na SŠ.

U 1. způsobu probíhá komunikace mezi zákonnými zástupci a střední školou přes elektronický systém, u 2. a 3. způsobu probíhá následná komunikace se střední školou písemně.

Přílohy k přihláškám:

 1. Vysvědčení z 8. a 9. ročníku nebo výpis ze školního elektronického systému (na požádání připraví základní škola)
 2. Potvrzení o zdravotní způsobilosti na obory, které to vyžadují
 3. Čestné prohlášení s podpisem uchazeče (vzor bude k dispozici)
 4. Potvrzení o úspěšném absolvování soutěží
 5. Podpůrná opatření stanovená pro přijímací řízení
 6. Pokud přihlášku nepodával zákonný zástupce, tak ještě plnou moc
  • při vzniku pochybností bude ředitel SŠ vyžadovat dodání originálu

Další informace:

 • školy na všechny přihlášky vypisujte podle pořadí, ve kterém se na ně chcete dostat. Podle tohoto pořadí budou žáci umístěni
 • není nutné vyplnit všechny tři obory
 • po přijetí je možné se vzdát místa (tím se anuluje celé kolo) a podat si přihlášku do dalšího kola
 • žáci, kteří konali talentové zkoušky, mohu také podávat další přihlášky s novým stanovením pořadí škol – celkem mají tedy v prvním kole až pět možností

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-421

Dokument MŠMT o přijímacím řízení

Podání přihlášek

obory s talentovou zkouškoudo 30. listopadu 2023
ostatní obory vzdělánído 20. února 2024

Přijímací zkoušky

talentová zkouška do oboru vzdělání s talentovou zkouškoudva termíny v období 2. – 15. ledna 2024
talentová zkouška v konzervatořidva termíny v období 15. – 31. ledna 2024
talentová zkouška do oboru vzdělání gymnázium se sportovní přípravoudva termíny v období 2. ledna – 15. února 2024
jednotné zkoušky – čtyřleté obory vzdělání, nástavbové obory vzdělání12. a 15. dubna 2024 
jednotné zkoušky – 6letá a 8letá gymnázia16. a 17. dubna 2024 
náhradní termín29. a 30. dubna 2024
školní přijímací zkoušky v dalších kolechtermíny stanoví ředitel střední školy *)

Ve školním roce 2023/2024 zatím může ředitel střední školy stanovit i školní zkoušku

 2023/24: Přijímání ke vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou + obory konzervatoře

 • uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat dvě přihlášky; obě přihlášky může uchazeč podat na jednu školu – v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání (nelze konat přijímací zkoušku v jednom kole přijímacího řízení ve více termínech)
 • uchazeč může znovu podat do 20. února tři přihlášky na jiné střední školy

není-li naplněn počet žáků, může ředitel střední školy nebo konzervatoře vyhlásit další kola přijímacího řízení

 Jednotné přijímací zkoušky

 •  konají uchazeči, kteří se hlásí do oboru vzdělání s maturitní zkouškou ve všech formách vzdělávání (nevztahují se na obory vzdělání se závěrečnou zkouškou, obory vzdělání s výučním listem, obory zkráceného studia, na obory, kde se koná talentová zkouška – mimo obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou)
 • konají se formou písemného testu z českého jazyka a matematiky
 • každý uchazeč koná jednotné přijímací zkoušky ve dvou termínech, do celkového hodnocení se mu započítává lepší výsledek (z každého předmětu zvlášť)
 • u uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky podle vyjádření školského poradenského pracoviště
 • ředitel školy může zároveň rozhodnout o konání školní přijímací zkoušky (uchazeč pak koná jednotnou přijímací zkoušku a zároveň školní přijímací zkoušku)

 Kritéria přijímacího řízení

Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle:

 1. hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,
 2. výsledků talentové zkoušky, je-li stanovena,
 3. výsledků jednotné zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení,
 4. výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena
 5. případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

 • pro různá kola přijímacího řízení může ředitel střední školy stanovit různá kritéria přijímacího řízení; kritéria pak musí zveřejnit ve stanovených termínech, tzn. pro další kola přijímacího řízení nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení
 • kritéria přijímacího řízení mohou být stanovena odlišně pro různé obory podle obsahového zaměření školního vzdělávacího programu

Práva a povinnosti uchazeče

 • uchazeč podává přihlášku vždy přímo řediteli školy, do které se hlásí – z toho plyne, že je jednoznačně sám odpovědný za obsah přihlášky ve smyslu doložení všech potřebných dokladů, zejména pak doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) v případě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami, doklady prokazující plnění kritérií přijímacího řízení (diplomy ze soutěží atd.)

Zajímavé a užitečné odkazy:

ATLAS ŠKOLSTVÍ – JIHOMORAVSKÝ KRAJ:

http://www.atlasskolstvi.cz/stredni-skoly?region=jihomoravsky=kraj

VÝBĚR ŠKOLY

http://www.vyberskoly.cz/

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ PODLE OBORŮ:

http://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs

INFORMACE O UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

http://www.infoabsolvent.cz

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY K PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ KE STŘEDNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore


 

Volba povolání – dopis rodičům

Vážení rodiče žáků IX. třídy, právě jste postaveni před problém, jak nejlépe pomoci svému dítěti vybrat střední školu, která by byla vhodnou cestou směřující ke zvolenému povolání. Cest existuje vždy několik, ovšem každému dítěti nemusí vyhovovat ta nejkratší. Proto při výběru zvažte nejen zájmy, ale i temperament, zdravotní stav a hlavně schopnosti svého dítěte. Přijměte prosím touto písemnou formou vy a vaše dítě pomoc při vašem společném rozhodování.

Struktura středních škol v ČR, na kterých lze pokračovat po ZŠ:

 1. Gymnázia a lycea – čtyřletá, zakončená maturitní zkouškou, nejnáročnější, po ukončení se předpokládá další studium na vysokých školách či vyšších odborných školách
 2. Střední odborné školy (SOŠ) – čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou, po absolvování lze pokračovat ve studiu na vysokých a vyšších odborných školách
  • Střední průmyslové školy (SPŠ)
  • Obchodní akademie (OA)
  • Střední zemědělská škola
  • Střední zdravotnická škola, atd.
 3. Konzervatoře – šestileté (umělecké zaměření)
 4. Střední odborná učiliště (SOU) a učiliště (U)
  • čtyřleté učební obory s maturitou (zvlášť náročná dělnická a řemeslná povolání)
  • tříleté učební obory, výuční list, lze si v následném dvouletém nástavbovém studiu doplnit vzdělání ukončené maturitní zkouškou
  • dvouleté učební obory (méně kvalifikovaná povolání)
 5. Integrované střední školy (mají právo vyučovat obory SOU i SOŠ)
 6. Speciální školy (pro žáky se zdravotním postižením)

Školy podle zřizovatele:

 • veřejné (zřizované krajem)
 • soukromé (může se platit školné)
 • církevní

Nemůže-li se Vaše dítě rozhodnout, kterou školu zvolit, nabízím několik možností, s kým se odborně poradit:

 1. Náboráři ze středních škol a zejména učilišť – pravidelně v podzimním období navštěvují naši školu a mohou přesně informovat o možnostech studia, požadavcích, náročnosti školy a následném uplatnění v praxi.
 2. Informační a poradenské středisko (IPS) při Úřadu práce Brno – venkov, Šujanovo nám. 3 (tel. 543 160 259, úřední dny pro veřejnost: pondělí, středa 8 – 17 h) – zde najdete nejširší síť informací o všech povoláních, školách a studijních oborech po celé ČR, dále si děti mohou otestovat své zájmy a schopnosti pomocí počítačových programů a po odborné konzultaci s pracovníkem střediska obdrží nabídku vhodných možností profesní orientace po absolvování ZŠ.
 3. Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) Brno, Hybešova ul. 15 (tel. 543 426 080) – poskytuje odborný psychologický rozbor schopností a studijních předpokladů dětí, možnosti profesní orientace.
 4. Další státní i soukromé instituce

Na závěr

 • Při výběru střední školy se v minulosti osvědčila osobní návštěva přímo na zvolené škole v rámci Dnů či týdnů otevřených dveří, popřípadě v jiném dohodnutém termínu dříve, než si dítě podá přihlášku. Nebojte se zeptat se na vše, co vás zajímá! Vyhnete se tak nepříjemným překvapením při přijímacích zkouškách nebo při nástupu do školy.
 • Navštivte každoročně pořádaný Veletrh středních škol na brněnském výstavišti
 • Berte na vědomí přání svého dítěte, zkuste se oprostit od vašich nesplněných životních představ, které teď možná chcete realizovat prostřednictvím vašeho deváťáka!
 • Podpořte psychicky vaše dítě, pokud se podceňuje.
 • Uvědomte si, že přeceňování dovedností dítěte často končí přestupem na méně náročnou školu (obor) v průběhu či na konci 1. ročníku SŠ.
 • V neposlední řadě zvažte finanční nákladnost studia (školné, dojíždění, ubytování na internátě, nákup pomůcek, …) a následnou finanční náročnost zajištění odpovídajícího pracovního prostředí a pracovních nástrojů po ukončení studia při vlastním výkonu povolání (kadeřnický salón, dílna automechanika apod.).
 • Žákům je k dispozici po domluvě s výchovnou a kariérovou poradkyní počítač s internetem k usnadnění volby povolání.
 • Máte-li zájem, přijďte i s dítětem do naší školy na konzultaci.

Rozhodování je nejdůležitější fáze přijímacího řízení, neúspěch u přijímacího řízení neplyne často z nedostatku schopností žáka, ale z volby nevhodné školy.

Hodně úspěchů přeje Alena Repová.