Výchovné poradenství

Práci výchovné a kariérové poradkyně na škole vykonává Mgr. Alena Repová.

Náplň práce – nejdůležitější oblasti:

 • zajištění poradenské činnosti pro volbu povolání – kariérové
 • péče o děti se specifickými poruchami učení a chování a o talentované žáky
 • péče o integrované žáky formou individuálních vzdělávacích programů v jednotlivých předmětech
 • zapůjčení a doporučení pomůcek pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a literatury týkající se výchovných a výukových problémů včetně práce s žáky se zdravotním postižením

Konzultační hodiny

Pondělí – pátek 7.00 – 7.30 hod

Středa 14.00 – 15.00

Po telefonické dohodě kdykoliv (545 227 268)

kontaktní e-mail:  repova.zskanice@centrum.cz


 Pro žáky

Pokud alespoň na jednu z následujících otázek odpovíš ano, pak máš důvod mě navštívit, případně mi hodit dopis do schránky před kabinetem (u zvonu), nebo mi napsat e-mail na adresu alenarepova@centrum.cz

 • Nestíhám ve škole?
 • Zhoršil/a jsem se v poslední době ve škole?
 • Mám problémy v komunikaci s rodiči
 • Mám problémy v komunikaci s učitelkou/učitelem
 • Mám problémy v komunikaci se spolužáky
 • Mám problémy v komunikaci s kamarády
 • Mám problémy v komunikaci se sourozenci
 • Mám problémy v komunikaci s někým jiným ?
 • Mám pocit, že mi někdo ubližuje, a nevím, co s tím?
 • Chci pomoci kamarádovi, který pije alkohol, bere drogy, kraje na automatech … ?
 • Něco (cokoli) mě tíží a potřebuji si o tom s někým popovídat?

Neváhej, víš, že u mě najdeš porozumění, podporu, společně budeme hledat pomoc nebo nějaké řešení.


Pro rodiče

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

Hlavní náplní práce výchovného poradce na I. i na II. stupni je spolupráce na řešení problémů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Nejčastěji se jedná o specifické vývojové poruchy učení (zejména dyslexie, dysortografie, dysgrafie a dyskalkulie).

Děti, jejichž výkony v některých předmětech neodpovídají vynaložené snaze, mohou být vyšetřeny v pedagogicko – psychologické poradně. Zjistí-li odborníci, že neúspěch ve školní práci je způsoben právě některou z poruch učení nebo jejich kombinací, má toto dítě právo na zohlednění poruchy, na práci se speciálními pomůckami nebo využití jiné formy práce než učitel zadá ostatním žákům ve třídě. V případě těžších forem specifických poruch učení nebo zdravotního postižení žáka přichází do školy z poradny písemné doporučení žáka k integraci. V praxi to pro školu znamená upozornění, že žák by mohl navštěvovat speciální třídu. Při integraci je žák zařazen běžné třídy základní školy, ve které je mu věnována zvláštní péče formou výuky podle individuálního vzdělávacího programu. Ten opravňuje učitele, aby některé celky se žákem probral pouze informativně a zaměřil se na procvičení základního učiva, žák může v hodinách využívat různé kompenzační pomůcky (např. přehled mluvnice, kalkulátor), rodiče se s vyučujícími domluví na formě hodnocení (klasifikace známkami nebo slovně) a také na formě spolupráce se školou. V současné době máme na naší škole integrovaných 7 žáků s těžšími formami specifických vývojových poruch učení, chování nebo tělesného postižení.


Přijímací řízení na střední školy

MŠMT – Informace k přijímání na SŠ, aktuální formuláře přihlášek

Prezentace k přijímacímu řízení 2022/2023

NĚKOLIK RAD

Vážení rodiče a vycházející žáci,

dovolte mi, abych vás seznámila s letošním přijímacím řízením, s  tiskopisem přihlášky i způsobem vyplňování.

 • pro obory v denní formě vzdělávání má přihláška růžový podtisk
 • tiskopisy si vyhledejte na stránkách střední školy nebo MŠMT a vytiskněte
 • po vyplnění bude přihláška opatřena razítkem a podpisem ředitele školy – odevzdávat prosím výchovné poradkyni Mgr. Aleně Repové v termínu po vydání vysvědčení za I. pololetí školního roku
 • za řádné vyplnění, zajištění všech požadovaných dokladů k přihlášce (např. potvrzení zdravotní způsobilosti) a včasné podání plně odpovídá zákonný zástupce žáka. Naše škola vám nabízí aktivní spolupráci a poradenskou činnost při řešení problémů týkajících se přijímacího řízení

Dříve než odešlete přihlášku:

 • zjistěte, zda vámi vybraná škola (obor) vyžaduje lékařskou prohlídku a v případě, že ano, nechte si přihlášku potvrdit u svého obvodního dětského lékaře
 • seznamte se důkladně s kritérii přijímacího řízení na vámi vybrané škole – (čtěte pozorně celý text)
 • pokud vámi vybraná škola boduje v rámci přijímacích kritérií různé aktivity – umístění v olympiádách, soutěžích (jedná se vždy o okresní a vyšší kola), studium ZUŠ apod., doložte tyto skutečnosti požadovaným způsobem, a to při podávání přihlášky. V případě odvolání není možné cokoliv doplňovat.
 • Přihlášky doručte na adresu ředitele do 1. 3. 2023

Informace o středních školách, oborech studia, popisy povolání, testovací programy hledejte na těchto webových stránkách:

 • scio.cz
 • infoabsolvent.cz
 • atlasskolstvi.cz
 • msmt.cz
 • cermat.cz
 • Zápisový lístek doručte řediteli vybrané SŠ do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí, případně ho v tomto termínu předejte k přepravě provozovateli poštovních služeb (potvrzujete tím svůj úmysl vzdělávat se na dané střední škole).
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, kdy ho chce uplatnit na škole, kde byl přijat v rámci odvolacího řízení.

Způsob seznámení s výsledkem přijímacích zkoušek

Do 3 pracovních dnů (po posledním dnu konání PZ) ředitel SŠ zveřejní seznam přijatých uchazečů a těm, kteří nebyli přijati, odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Po oznámení rozhodnutí (doručení poštou) je třeba:

doručit zápisový lístek řediteli SŠ

 • do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí, případně ho v tomto termínu předat k přepravě provozovateli poštovních služeb (potvrzujete tím svůj úmysl vzdělávat se na dané střední škole)
 • nebo podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí (odvolání nebo autoremedura) do 3 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči doručeno rozhodnutí o nepřijetí – na adresu střední školy (je možné informovat se předem, zda má odvolání smysl)
 • nebo podat přihlášky do 2. kola přijímacího řízení.

 

V případě nejasností se obraťte na výchovnou poradkyni Mgr. Alenu Repovou v konzultačních hodinách,  případně kdykoliv po předchozí domluvě na tel. 545 227 268 (tel. číslo školy), mailem:alenarepova@centrum.cz nebo přes Edookit.

 

 

Základní informace k přijímacímu řízení na střední školy. Návod jak postupovat od vyplnění přihlášky na SŠ, přes přijímací řízení, po odevzdání zápisového lístku.

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích

 • ustanovení § 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Termíny zveřejnění:

 Ředitel střední školy zveřejňuje, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup:

 • obory vzdělání, pro které se vyhlašuje přijímací řízení, včetně forem vzdělávání
 • předpokládaný počet přijímaných uchazečů do každého oboru vzdělání a formy vzdělávání*)
 • kritéria přijímacího řízení*) a způsob hodnocení jejich splnění
 • dva termíny konání školní přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení, pokud ředitel školy o konání školní přijímací zkoušky rozhodne

*) kritéria přijímacího řízení mohou být stanovena odlišně podle obsahového zaměření školního vzdělávacího programu; pokud ředitel školy stanovil kritéria přijímacího řízení podle obsahového zaměření školního vzdělávacího programu, je při stanovování počtu přijímaných uchazečů oprávněn tuto skutečnost zohlednit.

Vydávání zápisových lístků ředitelem základní školy žákům školy*), kteří se hlásí do

oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2022
ostatních oborů vzdělání do 15. března 2023

 *) uchazečům, kteří nejsou žáky základní školy, vydává zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa jejich trvalého pobytu (týká se např. žáků víceletých gymnázií)

 

Podávání přihlášek

Uchazeč podává přihlášku řediteli střední školy (konzervatoře), do které se hlásí. Za nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce*). U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech podat přihlášku ředitel příslušného zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

*) v případě nezletilého uchazeče je náležitostí přihlášky také souhlas uchazeče s jejím podáním

obory s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2022
ostatní obory vzdělání do 1. března 2023

Přijímací zkoušky

talentová zkouška do oboru vzdělání s talentovou zkouškou dva termíny v období 3. – 15. ledna 2023
talentová zkouška v konzervatoři dva termíny v období 15. – 31. ledna 2023
talentová zkouška do oboru vzdělání gymnázium se sportovní přípravou dva termíny v období 2. ledna – 15. února 2023
jednotné zkoušky – čtyřleté obory vzdělání, nástavbové obory vzdělání 13. a 14. dubna 2023 
jednotné zkoušky – 6letá a 8letá gymnázia 17. a 18. dubna 2023 
náhradní termín 10. a 11. května 2023
školní přijímací zkoušky v dalších kolech termíny stanoví ředitel střední školy *)

 *)není třeba čekat na skončení 1. kola, resp. předchozího kola přijímacího řízení

Ve školním roce 2022/2023 zatím může ředitel střední školy stanovit i školní zkoušku v termínech 12. – 30. dubna 2023

 

 Přijímání ke vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou + obory konzervatoře

 • uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat dvě přihlášky; obě přihlášky může uchazeč podat na jednu školu – v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání (nelze konat přijímací zkoušku v jednom kole přijímacího řízení ve více termínech)
 • uchazeč může znovu podat do 1. března dvě přihlášky na jiné střední školy

není-li naplněn počet žáků, může ředitel střední školy nebo konzervatoře vyhlásit další kola přijímacího řízení

1. Kolo přijímacího řízení

 •  uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat do 1. března dvě přihlášky; obě přihlášky může uchazeč podat na jednu školu (týká se i přihlášek do víceletých gymnázií) – v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání

 Jednotné přijímací zkoušky

 •  konají uchazeči, kteří se hlásí do oboru vzdělání s maturitní zkouškou ve všech formách vzdělávání (nevztahují se na obory vzdělání se závěrečnou zkouškou, obory vzdělání s výučním listem, obory zkráceného studia, na obory, kde se koná talentová zkouška – mimo obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou)
 • konají se formou písemného testu z českého jazyka a matematiky
 • každý uchazeč koná jednotné přijímací zkoušky ve dvou termínech, do celkového hodnocení se mu započítává lepší výsledek (z každého předmětu zvlášť)
 • u uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky podle vyjádření školského poradenského pracoviště
 • hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení podílí nejméně 60 %, v případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %
 • ředitel školy může zároveň rozhodnout o konání školní přijímací zkoušky (uchazeč pak koná jednotnou přijímací zkoušku a zároveň školní přijímací zkoušku)

Další kola přijímacího řízení

 • není omezen počet přihlášek ani počet škol (týká se i přihlášek do víceletých gymnázií, oborů vzdělání s talentovou zkouškou a konzervatoří) – v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání
 • není stanoven termín pro ukončení dalších kol přijímacího řízení

 Kritéria přijímacího řízení

Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle:

 1. a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,
 2. b) výsledků talentové zkoušky, je-li stanovena,
 3. c) výsledků jednotné zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení,
 4. d) výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena
 5. e) případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče
 • kritéria zveřejňuje ředitel školy v termínech uvedených výše
 • pro různá kola přijímacího řízení může ředitel školy stanovit různá kritéria přijímacího řízení; kritéria pak musí zveřejnit ve stanovených termínech, tzn. pro další kola přijímacího řízení nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení
 • kritéria přijímacího řízení mohou být stanovena odlišně podle obsahového zaměření školního vzdělávacího programu

Povinnosti ředitele ZŠ

 • vydává zápisové lístky svým žákům, a to v termínech uvedených výše
 • potvrzuje žákům zápisové lístky a vede evidenci o tom, komu zápisové lístky vydal
 • potvrzuje přihlášky ke vzdělávání ve střední škole
 • škola není povinna vydávat uchazečům tiskopisy přihlášek, uchazeči si je mohou stáhnout z internetu (odkaz viz níže)

Práva a povinnosti uchazeče

 • vzory přihlášek ke vzdělávání jsou zveřejněny na:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

 • uchazeč může do 1. kola přijímacího řízení podat celkem dvě přihlášky (platí i pro obory vzdělání s talentovou zkouškou); uchazeč si musí dát pozor, aby se nekryly termíny přijímacích zkoušek, protože stejný termín pro konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo jiné škole, do kterých uchazeč podal přihlášku, není důvodem stanovení náhradního termínu konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky
 • uchazeč podává přihlášku vždy přímo řediteli školy, do které se hlásí – z toho plyne, že je jednoznačně sám odpovědný za obsah přihlášky ve smyslu doložení všech potřebných dokladů, zejména pak doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) v případě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami, doklady prokazující plnění kritérií přijímacího řízení (diplomy ze soutěží atd.)
 • odvolací lhůta proti rozhodnutí ředitele střední školy činí 3 pracovní dny ode dne doručení rozhodnutí
 • v dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek žádným způsobem omezen

Zápisový lístek

 • svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, oboru vzdělání a formě vzdělávání musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, do které byl ke vzdělávání přijat, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno (viz níže) rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání – lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb (= na poštu); pokud lhůta marně uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává
 • u uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech odevzdat za uchazeče zápisový lístek ředitel příslušného zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
 • zápisový lístek vydává uchazeči základní škola, jejímž je žákem, ostatním uchazečům krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců podle místa pobytu na území ČR, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území ČR nepobývá
 • zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání
 • uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení při přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou nebo při přijímání ke vzdělávání v konzervatoři, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, do kterého se talentové zkoušky nedělají (do tzv. „běžných“ oborů vzdělání)
 • povinnost odevzdat zápisový lístek se vztahuje pouze na denní „běžné“ studium
 • povinnost odevzdat zápisový lístek se nevztahuje na nástavbové studium, zkrácené studium, večerní, dálkovou, distanční a kombinovanou formou vzdělávání

Povinnosti ředitele střední školy (konzervatoře)

 •  zveřejňuje povinné údaje (viz výše)
 • zveřejňuje předpokládaný počet přijímaných uchazečů
 • pokud se v 1. kole přijímacího řízení konají školní přijímací zkoušky, stanoví ředitel školy 2 termíny konání těchto zkoušek – stále se jedná o jedno kolo přijímacího řízení, tzn. že ředitel školy stanoví jedno společné pořadí uchazečů z obou termínů
 • po vyhodnocení výsledků talentové zkoušky zašle zletilému uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče sdělení o výsledku talentové zkoušky, a to nejpozději do 20. ledna; pokud uchazeč vykoná talentovou zkoušku úspěšně, pokračuje v přijímacím řízení; po vyhodnocení všech výsledků přijímacího řízení pak ředitel střední školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a vydá rozhodnutí o nepřijetí uchazečů v období od 5. do 15. února
 • v případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou zašle sdělení o výsledku talentové zkoušky nejpozději do 20. února; pokud uchazeč vykoná talentovou zkoušku úspěšně, pokračuje v přijímacím řízení v dubnu – koná jednotnou zkoušku, popř. školní přijímací zkoušku
 • ředitel školy v případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou ukončí hodnocení uchazečů do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení; v případě ostatních oborů vzdělání ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po dni konání přijímací zkoušky a zveřejní seznam přijatých uchazečů – zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená
 • nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů doručí rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou
 • pokud se jednotná zkouška ani školní přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná, zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. do 30. dubna
 • seznamy uchazečů pod přiděleným registračním číslem se zveřejňují na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup a musí být zveřejněny nejméně 15 dnů; seznamy musí obsahovat datum zveřejnění a poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku (zde nad rámec právní úpravy doporučujeme zveřejnit veškeré informace týkající se zápisového lístku)
 • i v případě přijetí musí být rozhodnutí vyhotoveno písemně a založeno do spisu (byť to školský zákon výslovně nepředpokládá, mělo by se písemné vyhotovení rozhodnutí dostat k uchazečům, není zde však již nutné doručovat písemné vyhotovení rozhodnutí uchazečům do vlastních rukou, ale lze zvolit v podstatě jakýkoliv způsob předání, např. doručení obyčejnou zásilkou, při odevzdání zápisového lístku, 1. září při nástupu do školy apod. Takové doručení písemného vyhotovení rozhodnutí však nemá vliv na začátek běhu lhůty pro odvolání a odevzdání zápisového lístku)
 • zápisové lístky, které byly řediteli školy doručeny přijatými uchazeči, opatří otiskem podacího razítka, aby bylo zřejmé, kdy byly na školu doručeny
 • uchazeč může požádat o zpětné vydání zápisového lístku (vzhledem k tomu, že může zápisový lístek opakovaně uplatnit – viz výše)
 • ředitel školy je povinen vyhovět v autoremeduře odvolání uchazeče, který splnil kritéria přijímacího řízení, ale nebyl přijat pro nedostatek volných míst, a to v případě, že se místa uvolnila v důsledku neodevzdání zápisových lístků úspěšnými uchazeči, a za předpokladu dodržení pořadí uchazečů

   Další související informace

Zjednodušeně po zjištění výsledků přijímacího řízení:

1. Byli jste přijati na obě školy? Vyberte si jednu z nich a zapište se na školu odevzdáním vyplněného Zápisového lístku do 10 pracovních dnů od zjištění výsledků přijímacího řízení.

2. Byli jste přijati na jednu školu, ale raději byste šli na školu, která vás nepřijala? Zapište se na školu, která vás přijala odevzdáním vyplněného Zápisového lístku do 10 pracovních dnů od zjištění výsledků přijímacího řízení. Na 2. školu podejte odvolání. Po obdržení písemného vyrozumění o nepřijetí pošlete řediteli střední školy odvolání do 3 pracovních dnů.

3. Nebyli jste přijatí ani na jednu školu? Po obdržení písemného vyrozumění o nepřijetí pošlete řediteli střední školy odvolání do 3 pracovních dnů. Zatím si můžete podat přihlášky na další kolo přijímacího řízení. Na http://www.jmskoly.cz/informace/informace-z-organizaci najdete soubor, který obsahuje seznam škol a oborů, které v našem kraji konají další kola přijímacího řízení. Počet škol bude narůstat. Informace se aktualizují i několikrát denně. Počet přihlášek na 2. kolo není omezen. Na každou přihlášku se vyplňuje pouze 1 škola.

 

Zajímavé a užitečné odkazy:

ATLAS ŠKOLSTVÍ – JIHOMORAVSKÝ KRAJ:

http://www.atlasskolstvi.cz/stredni-skoly?region=jihomoravsky=kraj

VÝBĚR ŠKOLY

http://www.vyberskoly.cz/

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ PODLE OBORŮ:

http://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs

INFORMACE O UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

http://www.infoabsolvent.cz

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY K PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ KE STŘEDNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore


 

Volba povolání – dopis rodičům

Vážení rodiče žáků IX. třídy, právě jste postaveni před problém, jak nejlépe pomoci svému dítěti vybrat střední školu, která by byla vhodnou cestou směřující ke zvolenému povolání. Cest existuje vždy několik, ovšem každému dítěti nemusí vyhovovat ta nejkratší. Proto při výběru zvažte nejen zájmy, ale i temperament, zdravotní stav a hlavně schopnosti svého dítěte. Přijměte prosím touto písemnou formou vy a vaše dítě pomoc při vašem společném rozhodování.

Struktura středních škol v ČR, na kterých lze pokračovat po ZŠ:

 1. Gymnázia a lycea – čtyřletá, zakončená maturitní zkouškou, nejnáročnější, po ukončení se předpokládá další studium na vysokých školách či vyšších odborných školách
 2. Střední odborné školy (SOŠ) – čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou, po absolvování lze pokračovat ve studiu na vysokých a vyšších odborných školách
  • Střední průmyslové školy (SPŠ)
  • Obchodní akademie (OA)
  • Střední zemědělská škola
  • Střední zdravotnická škola, atd.
 3. Konzervatoře – šestileté (umělecké zaměření)
 4. Střední odborná učiliště (SOU) a učiliště (U)
  • čtyřleté učební obory s maturitou (zvlášť náročná dělnická a řemeslná povolání)
  • tříleté učební obory, výuční list, lze si v následném dvouletém nástavbovém studiu doplnit vzdělání ukončené maturitní zkouškou
  • dvouleté učební obory (méně kvalifikovaná povolání)
 5. Integrované střední školy (mají právo vyučovat obory SOU i SOŠ)
 6. Speciální školy (pro žáky se zdravotním postižením)

Školy podle zřizovatele:

 • veřejné (zřizované krajem)
 • soukromé (může se platit školné)
 • církevní

Nemůže-li se Vaše dítě rozhodnout, kterou školu zvolit, nabízím několik možností, s kým se odborně poradit:

 1. Náboráři ze středních škol a zejména učilišť – pravidelně v podzimním období navštěvují naši školu a mohou přesně informovat o možnostech studia, požadavcích, náročnosti školy a následném uplatnění v praxi.
 2. Informační a poradenské středisko (IPS) při Úřadu práce Brno – venkov, Šujanovo nám. 3 (tel. 543 160 259, úřední dny pro veřejnost: pondělí, středa 8 – 17 h) – zde najdete nejširší síť informací o všech povoláních, školách a studijních oborech po celé ČR, dále si děti mohou otestovat své zájmy a schopnosti pomocí počítačových programů a po odborné konzultaci s pracovníkem střediska obdrží nabídku vhodných možností profesní orientace po absolvování ZŠ.
 3. Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) Brno, Hybešova ul. 15 (tel. 543 426 080) – poskytuje odborný psychologický rozbor schopností a studijních předpokladů dětí, možnosti profesní orientace.
 4. Další státní i soukromé instituce

Na závěr

 • Při výběru střední školy se v minulosti osvědčila osobní návštěva přímo na zvolené škole v rámci Dnů či týdnů otevřených dveří, popřípadě v jiném dohodnutém termínu dříve, než si dítě podá přihlášku. Nebojte se zeptat se na vše, co vás zajímá! Vyhnete se tak nepříjemným překvapením při přijímacích zkouškách nebo při nástupu do školy.
 • Navštivte každoročně pořádaný Veletrh středních škol na brněnském výstavišti
 • Berte na vědomí přání svého dítěte, zkuste se oprostit od vašich nesplněných životních představ, které teď možná chcete realizovat prostřednictvím vašeho deváťáka!
 • Podpořte psychicky vaše dítě, pokud se podceňuje.
 • Uvědomte si, že přeceňování dovedností dítěte často končí přestupem na méně náročnou školu (obor) v průběhu či na konci 1. ročníku SŠ.
 • V neposlední řadě zvažte finanční nákladnost studia (školné, dojíždění, ubytování na internátě, nákup pomůcek, …) a následnou finanční náročnost zajištění odpovídajícího pracovního prostředí a pracovních nástrojů po ukončení studia při vlastním výkonu povolání (kadeřnický salón, dílna automechanika apod.).
 • Žákům je k dispozici po domluvě s výchovnou a kariérovou poradkyní počítač s internetem k usnadnění volby povolání.
 • Máte-li zájem, přijďte i s dítětem do naší školy na konzultaci.

Rozhodování je nejdůležitější fáze přijímacího řízení, neúspěch u přijímacího řízení neplyne často z nedostatku schopností žáka, ale z volby nevhodné školy.

Hodně úspěchů přeje Alena Repová.