Školní jídelna

Provoz školní jídelny se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., Školský zákon, vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 602/2006 Sb. a nařízením EU č. 852/2004 o hygienických požadavcích na stravovací služby. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše. Řídí se výživovými normami a finančním limitem na nákup potravin.

Školní jídelna poskytuje stravovací služby pro žáky (vyhláška o školním stravování 107/2005 Sb.,), pro zaměstnance školy i cizí strávníky (v rámci závodního stravování).

Naše školní jídelna není poskytovatelem dietního stravování.


Kontakt

Silvie Dvořáčková (vedoucí stravování)
Tel.: 739 216 425
E-mail: silvie.dvorackova@zskanice.cz

Odhlašování obědů na mail: jidelna.zskanice@seznam.cz

Základní škola a Mateřská škola Kanice
Kanice 135
664 02 Bílovice nad Svitavou


Způsob úhrady obědů

Úhradu provádějte na účet: 2601636919/2010

Ve školní jídelně je zavedena bezhotovostní úhrada stravného pro žáky ZŠ. Všem strávníkům je přidělen variabilní symbol. Úhrada stravného se provádí formou zálohy v předchozím kalendářním měsíci (tzn. na měsíc září platba zálohy již v srpnu).
K 31. 8. běžného školního roku proběhne vyúčtování a přeplatky budou vráceny (na účet). Pro kontrolu obdrží při vyúčtování rodiče žáků stravujících se v ŠJ podrobný přehled odebrané stravy a zaplacených záloh.

Na konci školního roku bude zůstatek převeden do dalšího školního roku.

Věk dítěte Výše stravného v Kč Výše pravidelné měsíční zálohy
7 – 10 let 32 Kč640 Kč
11 – 14 let 34 Kč680 Kč
15 let a více 36 Kč720 Kč

Věk dítěte se počítá ten, kterého dovrší dítě v daném školním roce – tedy.: od 1. 9. …. do 31. 8. ….

Pokud je to možné, do poznámky u platby uveďte jméno a příjmení žáka, třídu a slovo obědy.

Ve výjimečných případech, kdy nemáte možnost uhradit stravné převodem, je možné se individuálně domluvit s vedoucí školního stravování a nadále platit hotově.


Možnost stravování žáků v době distanční výuky

Žáci mají možnost odebírat během distanční výuky obědy ve ŠJ. Obědy se vydávají buď do jednorázových nádob, za kterou si strávník zaplatí 6 Kč, nebo do jídlonosičů, které je potřeba donést nejpozději v 8.00. Vyzvednutí obědů je z provozních důvodů možné pouze v době od 10.45 hod do 11.15 hod. Obědy se musí objednat dostatečně předem (kvůli objednávkám masa), min. dva pracovní dny a to do 10 hodin. V případě zájmu lze obědy odebírat jen v některých dnech (např. úterý, čtvrtek).


Platba obědů pro děti navštěvující MŠ v Kanicích

Platba probíhá rovněž formou bezhotovostní úhrady na bankovní účet školy. Zákonným zástupcům dítěte je přidělen variabilní symbol. Zákonní zástupci v MŠ obdrží každý měsíc konkrétní částku k úhradě, kterou je nezbytné provést do 15. dne v daném měsíci.

Cena stravného od 1. 2. 2023:

  • 56 Kč pro děti ve věku do 6 let, měsíční záloha 1120,-
  • 63 Kč pro děti ve věku 7 – 10 let, měsíční záloha 1260,-

Způsob odhlašování:

Odhlášení obědů z důvodu nemoci:
– telefonicky na čísle ŠJ 739 216 425
– na e-mail:  jidelna.zskanice@seznam.cz do 11.30 hodin (děti z MŠ), do 14 hodin (žáci ZŠ)

– odhlašuje se den předem do 11.30 hodin (děti z MŠ), do 14 hodin (žáci ZŠ)

– v 1. den absence bývá možné jídlo vyzvednout do vlastních jídlonosičů od 10.30 do 11.30 hodin. Je možné přinést jídlonosiče ráno na naplnění. Jakmile začne výdej v 11.30, strava automaticky propadá. Pro jídlonosiče je nutné chodit bočním vchodem (do nové části budovy, přibližně pod nápis Základní škola).

Odhlašování více žáků z důvodu soutěží nebo jiných školních akcí:
– zajišťuje vždy pověřený vyučující

Celé znění vnitřního řádu ŠJ


Školní jídelna poskytuje také stravování cizím strávníkům, cena oběda je 65 Kč.