Základní škola

Jsme klasická základní škola. Naše škola vzdělává a vychovává žáky pro potřeby dalšího studia na středních školách studijního i praktického směru. Kromě péče o nadané žáky vzdělává i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Poskytuje také podmínky pro vhodné zájmové a volnočasové aktivity žáků v nejrůznějších formách specifikovaných podle zájmů a věku žáka.

Náš vzdělávací program jsme nazvali „Otevřená škola“. Je zaměřen na rozvoj všech nezbytných kompetencí pro absolventa základní školy. Program se zaměřuje na cizí jazyky (angličtina od prvního ročníku, druhý jazyk je zařazený na druhém stupni – němčina), na matematiku a finanční gramotnost, na informatiku a přírodovědné předměty. Zařazením předmětu Etické výchovy do 4. ročníku a implementací do všech blízkých předmětů na obou stupních školy vedeme žáky ke kritickému myšlení, flexibilnímu přístupu při řešení příjemných i nepříjemných situací, které život přináší. Žáci získávají základy osobního rozvoje, tužeb, cílů a osobní filozofie.

V naší škole vládne pocit sounáležitosti a problémy, které se vyskytnou a my se o nich včas dozvíme, se snažíme vyřešit tak, aby výsledkem byla, podle možností, co nejlepší harmonie vzájemných vztahů učitelů – dětí – rodičů.
Jsme nároční s jasně stanovenými mantinely a pravidly, které musí děti, učitelé, ale i rodiče respektovat. Snažíme se především motivovat, vysvětlovat. Ale když je třeba, přistupujeme i k represivním opatřením – napomenutí či snížení stupně z chování.

Naši každodenní práci nepovažujeme za mimořádnou. Mimořádné se nám však přes všechna úskalí jeví děti, se kterými se denně setkáváme.

Pohledy zvenčí:

Mateřská škola:

Hala základní školy:

Kmenové třídy:

Odborné učebny:

Jídelna:

Šatny: