Žákovský parlament

Žákovská rada

(Pravidla činnosti)

„I ty máš možnost ovlivňovat život školy.“

Žákovská rada (ŽR)

 • Žáci mají právo zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy nebo školskou radu s tím, že ředitel školy nebo školská rada jsou povinni se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat a své stanovisko k nim odůvodnit
 • ŽR je prostor pro zapojení žáků do života školy a organizaci akcí, podporuje zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání
 • ŽR umožňuje všem žákům, aby se podíleli na životě školy formou návrhů a připomínek
 • ŽR je prostředkem pro přenos informací mezi všemi třídami a umožňuje spolupráci napříč ročníky
 • ŽR pomáhá žákům při řešení problémů ve vzdělávání, ve vztazích mezi žáky, mezi žáky a učiteli
 • ŽR se podílí na tvorbě pravidel vzájemného soužití ve škole a podporuje jejich dodržování

Organizace činnosti žákovské rady

 • Žáci jednotlivých tříd z 2. – 9. ročníku volí pro každý školní rok dva zástupce do žákovské rady. Jsou to osobnosti, které bez problémů jednají s vedením školy, umí se spolehnout sami na sebe, dokážou poskytnout pomoc, zajímají se o druhé lidi, o svět kolem sebe, pouštějí se do diskuse i řešení problémů, jsou ochotni věnovat svůj volný čas ve prospěch školy a udělat něco navíc.
 • Každého setkání žákovské rady se účastní alespoň jeden ze zástupců třídy.
 • Setkání probíhají 1x za měsíc, aktuálně je možno svolat žákovskou radu i častěji.
 • V rámci žákovské rady je zvolen předseda a místopředseda, kteří řídí setkání žákovské rady a zastupují ji při jednáních s vedením školy a dalšími subjekty, dále zapisovatel a nástěnkář.
 • Z každého setkání je vytvořen zápis, který shrnuje průběh a závěry setkání a je k nahlédnutí  na nástěnce ŽR.
 • Zástupci žákovské rady informují spolužáky v jednotlivých třídách o průběhu setkání Činnost žákovské rady koordinuje učitel – garant žákovské rady (p. uč. Repová) a na poradách učitelů informuje o činnosti žákovské rady.na třídnických hodinách, popř. po domluvě s třídním učitelem v jinou dobu.
 • Činnost žákovské rady koordinuje učitel – garant žákovské rady (p. uč. Repová) a na poradách učitelů informuje o činnosti žákovské rady.

Žáci mohou oslovit žákovskou radu také prostřednictvím schránky umístěné ve škole (u sborovny). Schránka bude pravidelně vybírána a žákovská rada se příspěvky bude zabývat.


Zasedání žákovské rady

 • Jsou veřejná, otevřená dětem i ostatním pedagogům.
 • Konají se v předem stanoveném termínu v učebně č. 22.
 • Zasedání řídí předseda, případně místopředseda a koordinuje garant žákovské rady.
 • Zasedání jsou dokumentována zápisem.

O činnosti žákovské rady budou ostatní žáci informováni:

 • Na nástěnce žákovské rady
 • Prostřednictvím zástupců ve třídách
 • Na internetových stránkách školy
 • Je možné využít i rozhlas školy

Žákovská rada organizuje a zabezpečuje nebo se podílí na:

 • sběrových akcích
 • soutěžích, sportovních akcích, školních výstavách
 • výletech a další mimoškolní činnosti (spaní ve škole, výtvarné dílny)
 • dobročinné sbírky (charitativní činnost…)
 • školních akcí ( projektové dny, tradice ve škole, umělecká činnost dětí a další)
 • žáci mohou být přizváni i na jednání pedagogické rady, výchovné komise, třídní schůzky

Závěrečná ustanovení:

 • Výchovná poradkyně zabezpečí vyvěšení pravidel ŽR na informační nástěnce u sborovny a na internetových stránkách školy (p. uč. Grossová)
 • Třídní učitelé se budou snažit o partnerský přístup k žákům, o komunikaci na základě důvěry a vzájemného respektu. Žáky zvolené do ŽR budou podporovat, povzbuzovat a vést při jejich aktivitách pro školu.
 • Třídní učitelé vytvoří prostor pro žákovské záležitosti (problémy, návrhy, řešení…) v rámci třídnických hodin.
 • Tato pravidla jsou závazná pro všechny žáky a všechny pedagogické i nepedagogické pracovníky školy.

 

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit