Současné projekty


Doučování žáků škol – realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Cílem aktivity je podpořit žáky se slabším socioekonomickým zázemím a žáky ohrožených školním neúspěchem v důsledku nemožnosti realizovat prezenční výuku ve školách.  Ke snížení studijních výsledků došlo zejména u žáků, kteří se distančních forem výuky účastnili částečně nebo vůbec, a to v přímé souvislosti s nevyhovujícím domácím zázemím a nízkou motivací. Tento stav vede k dalšímu prohlubování nerovností mezi žáky, ale i školami. Doučování bude mít kromě složky vedoucí k doplnění znalostí a dovedností také významný socializační efekt.

Plakát projektu

Upravit
Součást projektu Národní plán obnovy, komponenta 3.2 Adaptace kapacity a zaměření školních programů
Realizátor projektu Evropská unie – Next generation EU
Národní plán obnovy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Naše škola Příjemce dotace a realizátor doučování
Zahájení realizace projektu 1. 1. 2023
Ukončení realizace projektu 31. 8. 2023
Koordinátor v ZŠ Mgr. Jitka Grossová
Mgr. Ondřej Dostalík
Cíl projektu Cílem projektu je pomoci žákům překonat bariéry vzniklé v důsledku uzavření škol, doplnit mezery ve vzdělání, pomoci se opět efektivně začlenit do kolektivu, cílené intenzivní doučování žáků vedoucí k rozvoji jejich znalostí a dovedností v určeném období po návratu k prezenční výuce.

 

 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Šlapanice III.

 

Upravit
Číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022990
Realizátor projektu Evropská unie
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Nositel projektu Místní akční skupina Slavkovské bojiště, z.s.
Naše škola Zapojení do aktivit projektu:
Vzdělávání pedagogů formou seminářů, webinářů a jiných forem výuky během školního roku
Výjezdní zasedání ředitelů škol spojené se sdílením dobré praxe
Rozvíjení technických dovedností a manuální zručnosti u dětí I. stupně ZŠ                

Rozvoj manuální zručnosti prostřednictvím šití u žáků I. stupně ZŠ

Realizace projektu 1. 7. 2022 – 30. 11. 2023
Koordinátor v ZŠ Mgr. Ondřej Dostalík
Cíl projektu Rozvíjet aktivní spolupráci místních aktérů při plánování dalšího rozvoje vzdělávání na území ORP Šlapanice. Prostřednictvím budování partnerství, znalostních kapacit, společného akčního plánování a implementace akčního plánu bude docházet k rozvoji spolupráce v území za využití participativních metod.

 

 

 

Šablony JAK – ZŠ a MŠ Kanice

Projekt je zaměřen na personální podporu škol, společné vzdělávání dětí a žáků a podporu extrakurikulárních a rozvojových aktivit..

 

Upravit
Číslo projektu CZ.02.02.03/00/22_002/0001323
Realizátor projektu Evropská unie
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Naše škola Příjemce dotace na realizaci výstupů a jednotek výstupů aktivit zjednodušeného projektu
Zahájení realizace projektu 1. 9. 2022
Ukončení realizace projektu 31. 8. 2024
Koordinátor v ZŠ Mgr. Jitka Grossová
Mgr. Ondřej Dostalík
Cíl projektu Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností

 

Z projektu bude škola financovat školního psychologa.

Žádost

Plakát – povinná publicita projektu


Digitalizace – realizace investice 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace Národního plánu obnovy

Cílem aktivity je financovat vybavení škol moderními pomůckami rozvíjejícími informatické myšlení žáků. Nejedná se o klasické stolní počítače, projektory nebo síťové prvky, ale o vybavení nad rámec tohoto základního. Dalším cílem je vytvořit školní mobiliář přenosných elektronických zařízení, které je možné zapůjčovat žákům.

Plakát projektu

Upravit
Součást projektu Národní plán obnovy, komponenta 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace
Realizátor projektu Evropská unie – Next generation EU
Národní plán obnovy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Naše škola Příjemce účelové dotace
Zahájení realizace projektu 1. 1. 2022
Ukončení realizace projektu 31. 12. 2022
Koordinátor v ZŠ Mgr. Jitka Grossová
Mgr. Ondřej Dostalík
Cíl projektu Cílem projektu je vybavit školu digitálními pomůckami podporujícími rozvoj informatického myšlení u žáků. Dále vytvořit školní mobiliář přenosných elektronických zařízení, které je možné zapůjčovat žákům.

 

Mateřská škola z projektu zakoupila dva digitální fotoaparáty, digitální mikroskop, velkou sadu pomůcek Albi (tužky a knížky) a Bee Bota s podložkami.

V části Prevence digitální propasti škola zakoupila 3 notebooky.

Základní škola plánuje zakoupit 3D tiskárnu s filamenty, stavebnice robota kompatibilního se systémem Arduino, systém micro:bit, případně monitory nebo software.

Více informací o projektu

 

Šablony III. – ZŠ a MŠ Kanice

Projekt je zaměřen na personální podporu škol, společné vzdělávání dětí a žáků a podporu extrakurikulárních a rozvojových aktivit..

Plakát projektu

Upravit
Číslo projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017972
Realizátor projektu Evropská unie
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Naše škola Příjemce dotace na realizaci výstupů a jednotek výstupů aktivit zjednodušeného projektu
Zahájení realizace projektu 1. 9. 2020
Ukončení realizace projektu 31. 8. 2022
Koordinátor v ZŠ Mgr. Jitka Grossová
Mgr. Ondřej Dostalík
Cíl projektu Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování: personální podpora, osobnostně sociální rozvoj, společné vzdělávání dětí a žáků, podpora extrakurikulárních a rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí a žáků, spolupráce s veřejností

 

Z projektu bude škola financovat speciální pedagožku a realizovat projektové dny v MŠ a ZŠ.

Žádost

Plakát – povinná publicita projektu


Doučování žáků škol – realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Cílem aktivity je podpořit žáky se slabším socioekonomickým zázemím a žáky ohrožených školním neúspěchem v důsledku nemožnosti realizovat prezenční výuku ve školách.  Ke snížení studijních výsledků došlo zejména u žáků, kteří se distančních forem výuky účastnili částečně nebo vůbec, a to v přímé souvislosti s nevyhovujícím domácím zázemím a nízkou motivací. Tento stav vede k dalšímu prohlubování nerovností mezi žáky, ale i školami. Doučování bude mít kromě složky vedoucí k doplnění znalostí a dovedností také významný socializační efekt.

Plakát projektu

Upravit
Součást projektu Národní plán obnovy, komponenta 3.2 Adaptace kapacity a zaměření školních programů
Realizátor projektu Evropská unie – Next generation EU
Národní plán obnovy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Naše škola Příjemce dotace a realizátor doučování
Zahájení realizace projektu 1. 10. 2022
Ukončení realizace projektu 31. 12. 2022
Koordinátor v ZŠ Mgr. Jitka Grossová
Mgr. Ondřej Dostalík
Cíl projektu Cílem projektu je pomoci žákům překonat bariéry vzniklé v důsledku uzavření škol, doplnit mezery ve vzdělání, pomoci se opět efektivně začlenit do kolektivu, cílené intenzivní doučování žáků vedoucí k rozvoji jejich znalostí a dovedností v určeném období po návratu k prezenční výuce.

 


Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Šlapanice II.

 

Upravit
Číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009121
Realizátor projektu Evropská unie
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Nositel projektu Místní akční skupina Slavkovské bojiště, z.s.
Naše škola Zapojení do aktivit projektu:
Vzdělávání pedagogů formou seminářů, webinářů a jiných forem výuky během školního roku
Výjezdní zasedání ředitelů škol spojené se sdílením dobré praxe
Rozvíjení technických dovedností a manuální zručnosti u dětí I. stupně ZŠ                

Rozvoj manuální zručnosti prostřednictvím šití u žáků I. stupně ZŠ

Realizace projektu 1. 1. 2022 – 30. 6. 2022
Koordinátor v ZŠ Mgr. Ondřej Dostalík
Cíl projektu Rozvíjet aktivní spolupráci místních aktérů při plánování dalšího rozvoje vzdělávání na území ORP Šlapanice. Prostřednictvím budování partnerství, znalostních kapacit, společného akčního plánování a implementace akčního plánu bude docházet k rozvoji spolupráce v území za využití participativních metod.