Současné projekty

Šablony III. – ZŠ a MŠ Kanice

Projekt je zaměřen na personální podporu škol, společné vzdělávání dětí a žáků a podporu extrakurikulárních a rozvojových aktivit..

Plakát projektu

Upravit
Číslo projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017972
Realizátor projektu Evropská unie
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Naše škola Příjemce dotace na realizaci výstupů a jednotek výstupů aktivit zjednodušeného projektu
Zahájení realizace projektu 1. 9. 2020
Ukončení realizace projektu 31. 8. 2022
Koordinátor v ZŠ Mgr. Jitka Grossová
Mgr. Ondřej Dostalík
Cíl projektu Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování: personální podpora, osobnostně sociální rozvoj, společné vzdělávání dětí a žáků, podpora extrakurikulárních a rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí a žáků, spolupráce s veřejností

 

Z projektu bude škola financovat speciální pedagožku a realizovat projektové dny v MŠ a ZŠ.

Žádost

Plakát – povinná publicita projektu

 

Šablony II. – ZŠ a MŠ Kanice

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně sociální rozvoj, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu extrakurikulárních a rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráci s rodiči dětí a žáků, spolupráci s veřejností.

Plakát projektu

Číslo projektuCZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009764
Realizátor projektuEvropská unie
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Naše školaPříjemce dotace na realizaci výstupů a jednotek výstupů aktivit zjednodušeného projektu
Zahájení realizace projektu1. 9. 2018
Ukončení realizace projektu31. 8. 2020
prodloužení do 30. 11. 2020 (uzavření škol z důvodu epidemie koronaviru)
Koordinátor v ZŠMgr. Jitka Grossová
Mgr. Ondřej Dostalík
Cíl projektuCílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování: personální podpora, osobnostně sociální rozvoj, společné vzdělávání dětí a žáků, podpora extrakurikulárních a rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí a žáků, spolupráce s veřejností

 

Z projektu bude škola financovat nákup mobilních zařízení pro žáky ZŠ i děti MŠ (notebooky, tablety, 3Dbox), další vzdělávání pedagogických pracovníků, projektové dny a setkání s rodiči v MŠ, procvičovací kroužky pro ZŠ.

Žádost


Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2020 (VII. etapa)

Tento rozvojový program vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na základě § 171 odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na období od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020. MŠMT tímto projektem pomáhá školám financovat náklady na dopravu ze školy do místa výuky plavání.

Jedná se o přesunutý projekt z jara 2020, kdy se výuka plavání nemohla uskutečnit z důvodu epidemie koronaviru.

Upravit
Číslo projektu PLAV-01-0260/2020 (1) revize
Realizátor projektu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
MSMT-38821/2019-1
Naše škola příjemce účelové dotace
Zahájení realizace projektu 1. 9. 2020
Ukončení realizace projektu 31. 12. 2020
Koordinátor v ZŠ Mgr. Ondřej Dostalík, Mgr. Jitka Grossová
Cíl projektu Podpořit výuku plavání na 1. stupni základních škol všech zřizovatelů zařazených v rejstříku škol a školských zařízení v rámci povinné školní docházky

 

 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Šlapanice II.

MAP Šlapanice zajišťuje přítomnost rodilého mluvčího v hodinách anglického jazyka pro žáky školy ve školním roce 2019/2020. Rodilý mluvčí je přítomen 1x za měsíc na 4 hodiny.

Upravit
Číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009121
Realizátor projektu Evropská unie
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Nositel projektu Místní akční skupina Slavkovské bojiště, z.s.
Naše škola Zapojení do aktivit projektu:
Podpora odborných kapacit škol – setkávání ředitelů, sdílení dobré praxe
Síťování aktérů v sociální oblasti – setkávání s PPP, OSPOD, PMI, ASZ
Rodilý mluvčí v hodinách anglického jazyka
Realizace projektu 1. 9. 2020 – 30. 6. 2020
Koordinátor v ZŠ Mgr. Ondřej Dostalík
Cíl projektu Rozvíjet aktivní spolupráci místních aktérů při plánování dalšího rozvoje vzdělávání na území ORP Šlapanice. Prostřednictvím budování partnerství, znalostních kapacit, společného akčního plánování a implementace akčního plánu bude docházet k rozvoji spolupráce v území za využití participativních metod.