Současné projekty

Šablony II. – ZŠ a MŠ Kanice

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně sociální rozvoj, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu extrakurikulárních a rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráci s rodiči dětí a žáků, spolupráci s veřejností.

Plakát projektu

Číslo projektuCZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009764
Realizátor projektuEvropská unie
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Naše školaPříjemce dotace na realizaci výstupů a jednotek výstupů aktivit zjednodušeného projektu
Zahájení realizace projektu1. 9. 2018
Ukončení realizace projektu31. 8. 2020
Koordinátor v ZŠMgr. Jitka Grossová
Mgr. Ondřej Dostalík
Cíl projektuCílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování: personální podpora, osobnostně sociální rozvoj, společné vzdělávání dětí a žáků, podpora extrakurikulárních a rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí a žáků, spolupráce s veřejností

 

Z projektu bude škola financovat nákup mobilních zařízení pro žáky ZŠ i děti MŠ (notebooky, tablety, 3Dbox), další vzdělávání pedagogických pracovníků, projektové dny a setkání s rodiči v MŠ, procvičovací kroužky pro ZŠ.

Žádost


Přístavba nové jídelny a tří učeben

Obec Kanice od 1. listopadu 2018 realizuje přístavbu nové části školy. Dosavadní kapacita budovy ani jídelny již nevyhovuje počtu žáků. V nové části v prvním patře vzniknou tři učebny a dva kabinety, v přízemí bude kuchyň, jídelna a školní kuchyňka a v suterénu technické zázemí kuchyně a provozu a keramická dílna, podkroví bude zatím nevyužité. Dočasné prostory stávající školní kuchyně a jídelny, které byly vybudovány v prostorách učeben, budou po vybudování přístavby vráceny původnímu účelu. Zastavěná plocha přístavby 322 m2. Obestavěný prostor přístavby 4 041 m3. Přístavbu realizuje firma MATYÁŠ s.r.o.

 


Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Šlapanice II.

Naše základní škola koná každoročně v rámci ekologické výchovy výjezdy žáků na přírodovědné programy do Lipky nebo jiných ekologických středisek. Letos jsme se začlenili do projektu MASu Slavkovské bojiště a tyto programy budou z projektu financovány.

Číslo projektuCZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009121
Realizátor projektuEvropská unie
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Nositel projektuMístní akční skupina Slavkovské bojiště, z.s.
Naše školaZapojení do aktivit projektu:
Podpora odborných kapacit škol - setkávání ředitelů, sdílení dobré praxe
Síťování aktérů v sociální oblasti - setkávání s PPP, OSPOD, PMI, ASZ
Zvýšení zájmu dětí o EVVO - výjezdy žáků do středisek ekologické výchovy
Realizace projektu1. 2. 2019 - 30. 6. 2019
Koordinátor v ZŠMgr. Ondřej Dostalík
Mgr. Jana Buřivalová
Cíl projektuRozvíjet aktivní spolupráci místních aktérů při plánování dalšího rozvoje vzdělávání na území ORP Šlapanice. Prostřednictvím budování partnerství, znalostních kapacit, společného akčního plánování a implementace akčního plánu bude docházet k rozvoji spolupráce v území za využití participativních metod.

 


Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (IV. etapa)

Tento rozvojový program vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na základě § 171 odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019. MŠMT tímto projektem pomáhá školám financovat náklady na dopravu ze školy do místa výuky plavání.

Číslo projektuPLAV-01-0462/2019
Realizátor projektuMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
MSMT-27859/2018-1
Naše školapříjemce účelové dotace
Zahájení realizace projektu1. 1. 2019
Ukončení realizace projektu30. 6. 2019
Koordinátor v ZŠMgr. Ondřej Dostalík, Mgr. Jitka Grossová
Cíl projektupodpořit výuku plavání na 1. stupni základních škol všech zřizovatelů zařazených v rejstříku škol a školských zařízení v rámci povinné školní docházky

Podklady pro žádost

V rámci tohoto programu nám byla poskytnuta dotace 66 304,- Kč, která pokryla 91% nákladů na dopravu. Celkové náklady na dopravu byly 72 835,- Kč.

 


Pojďme se dotknout ICT

Číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0016
Realizátor projektu a příjemce dotace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Naše škola Partner s finančním příspěvkem
Zahájení realizace projektu 31. 10. 2014
Ukončení realizace projektu 26. 9. 2015
Koordinátor ZŠ Mgr. Ondřej Dostalík, Mgr. Alena Jelínková
Klíčové aktivity projektu- vzdělávání pedagogických pracovníků - využívání stávajícího ICT vybavení
- zakoupení nového ICT vybavení pro pedagogické pracovníky ZŠ
- vzdělávání pedagogických pracovníků - uživatelské dovednosti s novým ICT zařízením
- vzdělávání pedagogických pracovníků - oborová didaktika s využitím nových ICT zařízení

14. listopadu – Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku “Dodávka mobilních zařízení”

V rámci realizace IPo Pojďme se dotknout ICT, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0016 vyhlašuje Základní škola a Mateřská škola Kanice, okr. Brno-venkov, příspěvková organizace výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku “Dodávka mobilních zařízení”.

Kupní smlouva »

Zakoupený  software a hardware v rámci projektu