Současné projekty

Šablony III. – ZŠ a MŠ Kanice

Projekt je zaměřen na personální podporu škol, společné vzdělávání dětí a žáků a podporu extrakurikulárních a rozvojových aktivit..

Plakát projektu

Upravit
Číslo projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017972
Realizátor projektu Evropská unie
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Naše škola Příjemce dotace na realizaci výstupů a jednotek výstupů aktivit zjednodušeného projektu
Zahájení realizace projektu 1. 9. 2020
Ukončení realizace projektu 31. 8. 2022
Koordinátor v ZŠ Mgr. Jitka Grossová
Mgr. Ondřej Dostalík
Cíl projektu Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování: personální podpora, osobnostně sociální rozvoj, společné vzdělávání dětí a žáků, podpora extrakurikulárních a rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí a žáků, spolupráce s veřejností

 

Z projektu bude škola financovat speciální pedagožku a realizovat projektové dny v MŠ a ZŠ.

Žádost

Plakát – povinná publicita projektu


Doučování žáků škol – realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Cílem aktivity je podpořit žáky se slabším socioekonomickým zázemím a žáky ohrožených školním neúspěchem v důsledku nemožnosti realizovat prezenční výuku ve školách.  Ke snížení studijních výsledků došlo zejména u žáků, kteří se distančních forem výuky účastnili částečně nebo vůbec, a to v přímé souvislosti s nevyhovujícím domácím zázemím a nízkou motivací. Tento stav vede k dalšímu prohlubování nerovností mezi žáky, ale i školami. Doučování bude mít kromě složky vedoucí k doplnění znalostí a dovedností také významný socializační efekt.

Plakát projektu

Upravit
Součást projektu Národní plán obnovy, komponenta 3.2 Adaptace kapacity a zaměření školních programů
Realizátor projektu Evropská unie – Next generation EU
Národní plán obnovy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Naše škola Příjemce dotace a realizátor doučování
Zahájení realizace projektu 1. 1. 2022
Ukončení realizace projektu 31. 8. 2022
Koordinátor v ZŠ Mgr. Jitka Grossová
Mgr. Ondřej Dostalík
Cíl projektu Cílem projektu je pomoci žákům překonat bariéry vzniklé v důsledku uzavření škol, doplnit mezery ve vzdělání, pomoci se opět efektivně začlenit do kolektivu, cílené intenzivní doučování žáků vedoucí k rozvoji jejich znalostí a dovedností v určeném období po návratu k prezenční výuce.

 


Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Šlapanice II.

 

Upravit
Číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009121
Realizátor projektu Evropská unie
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Nositel projektu Místní akční skupina Slavkovské bojiště, z.s.
Naše škola Zapojení do aktivit projektu:
Vzdělávání pedagogů formou seminářů, webinářů a jiných forem výuky během školního roku
Výjezdní zasedání ředitelů škol spojené se sdílením dobré praxe
Rozvíjení technických dovedností a manuální zručnosti u dětí I. stupně ZŠ      

Rozvoj manuální zručnosti prostřednictvím šití u žáků I. stupně ZŠ

Realizace projektu 1. 1. 2022 – 30. 6. 2022
Koordinátor v ZŠ Mgr. Ondřej Dostalík
Cíl projektu Rozvíjet aktivní spolupráci místních aktérů při plánování dalšího rozvoje vzdělávání na území ORP Šlapanice. Prostřednictvím budování partnerství, znalostních kapacit, společného akčního plánování a implementace akčního plánu bude docházet k rozvoji spolupráce v území za využití participativních metod.