Zrealizované projekty

Doučování žáků škol – realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Cílem aktivity je podpořit žáky se slabším socioekonomickým zázemím a žáky ohrožených školním neúspěchem v důsledku nemožnosti realizovat prezenční výuku ve školách.  Ke snížení studijních výsledků došlo zejména u žáků, kteří se distančních forem výuky účastnili částečně nebo vůbec, a to v přímé souvislosti s nevyhovujícím domácím zázemím a nízkou motivací. Tento stav vede k dalšímu prohlubování nerovností mezi žáky, ale i školami. Doučování bude mít kromě složky vedoucí k doplnění znalostí a dovedností také významný socializační efekt.

Plakát projektu

Součást projektuNárodní plán obnovy, komponenta 3.2 Adaptace kapacity a zaměření školních programů
Realizátor projektuEvropská unie – Next generation EU
Národní plán obnovy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Naše školaPříjemce dotace a realizátor doučování
Zahájení realizace projektu1. 1. 2023
Ukončení realizace projektu31. 8. 2023
Koordinátor v ZŠMgr. Jitka Grossová
Mgr. Ondřej Dostalík
Cíl projektuCílem projektu je pomoci žákům překonat bariéry vzniklé v důsledku uzavření škol, doplnit mezery ve vzdělání, pomoci se opět efektivně začlenit do kolektivu, cílené intenzivní doučování žáků vedoucí k rozvoji jejich znalostí a dovedností v určeném období po návratu k prezenční výuce.

 

Doučování žáků škol – realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Cílem aktivity je podpořit žáky se slabším socioekonomickým zázemím a žáky ohrožených školním neúspěchem v důsledku nemožnosti realizovat prezenční výuku ve školách.  Ke snížení studijních výsledků došlo zejména u žáků, kteří se distančních forem výuky účastnili částečně nebo vůbec, a to v přímé souvislosti s nevyhovujícím domácím zázemím a nízkou motivací. Tento stav vede k dalšímu prohlubování nerovností mezi žáky, ale i školami. Doučování bude mít kromě složky vedoucí k doplnění znalostí a dovedností také významný socializační efekt.

Plakát projektu

Součást projektuNárodní plán obnovy, komponenta 3.2 Adaptace kapacity a zaměření školních programů
Realizátor projektuEvropská unie – Next generation EU
Národní plán obnovy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Naše školaPříjemce dotace a realizátor doučování
Zahájení realizace projektu1. 9. 2021
Ukončení realizace projektu31. 5. 2022
Koordinátor v ZŠMgr. Jitka Grossová
Mgr. Ondřej Dostalík
Cíl projektuCílem projektu je pomoci žákům překonat bariéry vzniklé v důsledku uzavření škol, doplnit mezery ve vzdělání, pomoci se opět efektivně začlenit do kolektivu, cílené intenzivní doučování žáků vedoucí k rozvoji jejich znalostí a dovedností v určeném období po návratu k prezenční výuce.

Digitalizace – realizace investice 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace Národního plánu obnovy

Cílem aktivity je financovat vybavení škol moderními pomůckami rozvíjejícími informatické myšlení žáků. Nejedná se o klasické stolní počítače, projektory nebo síťové prvky, ale o vybavení nad rámec tohoto základního. Dalším cílem je vytvořit školní mobiliář přenosných elektronických zařízení, které je možné zapůjčovat žákům.

Plakát projektu

Součást projektu Národní plán obnovy, komponenta 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace
Realizátor projektu Evropská unie – Next generation EU
Národní plán obnovy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Naše škola Příjemce účelové dotace
Zahájení realizace projektu 1. 1. 2022
Ukončení realizace projektu 31. 12. 2022
Koordinátor v ZŠ Mgr. Jitka Grossová
Mgr. Ondřej Dostalík
Cíl projektu Cílem projektu je vybavit školu digitálními pomůckami podporujícími rozvoj informatického myšlení u žáků. Dále vytvořit školní mobiliář přenosných elektronických zařízení, které je možné zapůjčovat žákům.

Mateřská škola z projektu zakoupila dva digitální fotoaparáty, digitální mikroskop, velkou sadu pomůcek Albi (tužky a knížky) a Bee Bota s podložkami.

V části Prevence digitální propasti škola zakoupila 3 notebooky.

Základní škola plánuje zakoupit 3D tiskárnu s filamenty, stavebnice robota kompatibilního se systémem Arduino, systém micro:bit, případně monitory nebo software.

Více informací o projektu

Doučování žáků škol – realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Cílem aktivity je podpořit žáky se slabším socioekonomickým zázemím a žáky ohrožených školním neúspěchem v důsledku nemožnosti realizovat prezenční výuku ve školách.  Ke snížení studijních výsledků došlo zejména u žáků, kteří se distančních forem výuky účastnili částečně nebo vůbec, a to v přímé souvislosti s nevyhovujícím domácím zázemím a nízkou motivací. Tento stav vede k dalšímu prohlubování nerovností mezi žáky, ale i školami. Doučování bude mít kromě složky vedoucí k doplnění znalostí a dovedností také významný socializační efekt.

Plakát projektu

Upravit
Součást projektu Národní plán obnovy, komponenta 3.2 Adaptace kapacity a zaměření školních programů
Realizátor projektu Evropská unie – Next generation EU
Národní plán obnovy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Naše škola Příjemce dotace a realizátor doučování
Zahájení realizace projektu 1. 1. 2023
Ukončení realizace projektu 31. 8. 2023
Koordinátor v ZŠ Mgr. Jitka Grossová
Mgr. Ondřej Dostalík
Cíl projektu Cílem projektu je pomoci žákům překonat bariéry vzniklé v důsledku uzavření škol, doplnit mezery ve vzdělání, pomoci se opět efektivně začlenit do kolektivu, cílené intenzivní doučování žáků vedoucí k rozvoji jejich znalostí a dovedností v určeném období po návratu k prezenční výuce.

 

Digitalizace – realizace investice 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace Národního plánu obnovy

 


V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky k dosažení cíle č. 172 zakoupením digitálních technologií a vybavení za účelem dálkového studia.
Cílem aktivity
je financovat vybavení pedagogů přenosnými zařízeními (notebooky), aby mohli realizovat distanční výuku.

Součást projektu Národní plán obnovy, komponenta 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace
Realizátor projektu Evropská unie – Next generation EU
Národní plán obnovy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Naše škola Příjemce účelové dotace
Zahájení realizace projektu 1. 9. 2020
Ukončení realizace projektu 31. 12. 2020
Koordinátor v ZŠ Mgr. Jitka Grossová
Mgr. Ondřej Dostalík
Cíl projektu Cílem projektu je vybavit pedagogy digitálními zařízeními sloužícími k realizaci distanční výuky. 

 

Plakát povinné publicity

Šablony II. – ZŠ a MŠ Kanice

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně sociální rozvoj, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu extrakurikulárních a rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráci s rodiči dětí a žáků, spolupráci s veřejností.

Plakát projektu

Upravit
Číslo projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009764
Realizátor projektu Evropská unie
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Naše škola Příjemce dotace na realizaci výstupů a jednotek výstupů aktivit zjednodušeného projektu
Zahájení realizace projektu 1. 9. 2018
Ukončení realizace projektu 31. 8. 2020
prodloužení do 30. 11. 2020 (uzavření škol z důvodu epidemie koronaviru)
Koordinátor v ZŠ Mgr. Jitka Grossová
Mgr. Ondřej Dostalík
Cíl projektu Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování: personální podpora, osobnostně sociální rozvoj, společné vzdělávání dětí a žáků, podpora extrakurikulárních a rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí a žáků, spolupráce s veřejností

 

Z projektu bude škola financovat nákup mobilních zařízení pro žáky ZŠ i děti MŠ (notebooky, tablety, 3Dbox), další vzdělávání pedagogických pracovníků, projektové dny a setkání s rodiči v MŠ, procvičovací kroužky pro ZŠ.

Žádost


Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2020 (VII. etapa)

Tento rozvojový program vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na základě § 171 odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na období od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020. MŠMT tímto projektem pomáhá školám financovat náklady na dopravu ze školy do místa výuky plavání.

Jedná se o přesunutý projekt z jara 2020, kdy se výuka plavání nemohla uskutečnit z důvodu epidemie koronaviru.

Upravit
Číslo projektu PLAV-01-0260/2020 (1) revize
Realizátor projektu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
MSMT-38821/2019-1
Naše škola příjemce účelové dotace
Zahájení realizace projektu 1. 9. 2020
Ukončení realizace projektu 31. 12. 2020
Koordinátor v ZŠ Mgr. Ondřej Dostalík, Mgr. Jitka Grossová
Cíl projektu Podpořit výuku plavání na 1. stupni základních škol všech zřizovatelů zařazených v rejstříku škol a školských zařízení v rámci povinné školní docházky

 

Doučování žáků škol – realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Cílem aktivity je podpořit žáky se slabším socioekonomickým zázemím a žáky ohrožených školním neúspěchem v důsledku nemožnosti realizovat prezenční výuku ve školách.  Ke snížení studijních výsledků došlo zejména u žáků, kteří se distančních forem výuky účastnili částečně nebo vůbec, a to v přímé souvislosti s nevyhovujícím domácím zázemím a nízkou motivací. Tento stav vede k dalšímu prohlubování nerovností mezi žáky, ale i školami. Doučování bude mít kromě složky vedoucí k doplnění znalostí a dovedností také významný socializační efekt.

Plakát projektu

Upravit
Součást projektu Národní plán obnovy, komponenta 3.2 Adaptace kapacity a zaměření školních programů
Realizátor projektu Evropská unie – Next generation EU
Národní plán obnovy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Naše škola Příjemce dotace a realizátor doučování
Zahájení realizace projektu 1. 1. 2023
Ukončení realizace projektu 31. 8. 2023
Koordinátor v ZŠ Mgr. Jitka Grossová
Mgr. Ondřej Dostalík
Cíl projektu Cílem projektu je pomoci žákům překonat bariéry vzniklé v důsledku uzavření škol, doplnit mezery ve vzdělání, pomoci se opět efektivně začlenit do kolektivu, cílené intenzivní doučování žáků vedoucí k rozvoji jejich znalostí a dovedností v určeném období po návratu k prezenční výuce.

 

 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Šlapanice II.

MAP Šlapanice zajišťuje přítomnost rodilého mluvčího v hodinách anglického jazyka pro žáky školy ve školním roce 2019/2020. Rodilý mluvčí je přítomen 1x za měsíc na 4 hodiny.

Upravit
Číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009121
Realizátor projektu Evropská unie
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Nositel projektu Místní akční skupina Slavkovské bojiště, z.s.
Naše škola Zapojení do aktivit projektu:
Podpora odborných kapacit škol – setkávání ředitelů, sdílení dobré praxe
Síťování aktérů v sociální oblasti – setkávání s PPP, OSPOD, PMI, ASZ
Rodilý mluvčí v hodinách anglického jazyka
Realizace projektu 1. 9. 2020 – 30. 6. 2020
Koordinátor v ZŠ Mgr. Ondřej Dostalík
Cíl projektu Rozvíjet aktivní spolupráci místních aktérů při plánování dalšího rozvoje vzdělávání na území ORP Šlapanice. Prostřednictvím budování partnerství, znalostních kapacit, společného akčního plánování a implementace akčního plánu bude docházet k rozvoji spolupráce v území za využití participativních metod.

 

Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2020 (VI. etapa)

Tento rozvojový program vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na základě § 171 odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020. MŠMT tímto projektem pomáhá školám financovat náklady na dopravu ze školy do místa výuky plavání.

Upravit
Číslo projektu PLAV-01-0260/2020
Realizátor projektu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
MSMT-38821/2019-1
Naše škola příjemce účelové dotace
Zahájení realizace projektu 1. 1. 2020
Ukončení realizace projektu původně 30. 6. 2020
předčasně ukončeno 10. 3. 2020
Koordinátor v ZŠ Mgr. Ondřej Dostalík, Mgr. Jitka Grossová
Cíl projektu Podpořit výuku plavání na 1. stupni základních škol všech zřizovatelů zařazených v rejstříku škol a školských zařízení v rámci povinné školní docházky

Podklady pro žádost

 


Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (IV. etapa)

Tento rozvojový program vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na základě § 171 odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019. MŠMT tímto projektem pomáhá školám financovat náklady na dopravu ze školy do místa výuky plavání.

Číslo projektuPLAV-01-0462/2019
Realizátor projektuMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
MSMT-27859/2018-1
Naše školapříjemce účelové dotace
Zahájení realizace projektu1. 1. 2019
Ukončení realizace projektu30. 6. 2019
Koordinátor v ZŠMgr. Ondřej Dostalík, Mgr. Jitka Grossová
Cíl projektupodpořit výuku plavání na 1. stupni základních škol všech zřizovatelů zařazených v rejstříku škol a školských zařízení v rámci povinné školní docházky

Podklady pro žádost

V rámci tohoto programu nám byla poskytnuta dotace 66 304,- Kč, která pokryla 91% nákladů na dopravu. Celkové náklady na dopravu byly 72 835,- Kč.

 

 


Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Šlapanice II.

Naše základní škola koná každoročně v rámci ekologické výchovy výjezdy žáků na přírodovědné programy do Lipky nebo jiných ekologických středisek. Letos jsme se začlenili do projektu MASu Slavkovské bojiště a tyto programy budou z projektu financovány.

Číslo projektuCZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009121
Realizátor projektuEvropská unie
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Nositel projektuMístní akční skupina Slavkovské bojiště, z.s.
Naše školaZapojení do aktivit projektu:
Podpora odborných kapacit škol - setkávání ředitelů, sdílení dobré praxe
Síťování aktérů v sociální oblasti - setkávání s PPP, OSPOD, PMI, ASZ
Zvýšení zájmu dětí o EVVO - výjezdy žáků do středisek ekologické výchovy
Realizace projektu1. 2. 2019 - 30. 6. 2019
Koordinátor v ZŠMgr. Ondřej Dostalík
Mgr. Jana Buřivalová
Cíl projektuRozvíjet aktivní spolupráci místních aktérů při plánování dalšího rozvoje vzdělávání na území ORP Šlapanice. Prostřednictvím budování partnerství, znalostních kapacit, společného akčního plánování a implementace akčního plánu bude docházet k rozvoji spolupráce v území za využití participativních metod.

 

 

Přístavba nové jídelny a tří učeben

Obec Kanice od 1. listopadu 2018 realizuje přístavbu nové části školy. Dosavadní kapacita budovy ani jídelny již nevyhovuje počtu žáků. V nové části v prvním patře vzniknou tři učebny a dva kabinety, v přízemí bude kuchyň, jídelna a školní kuchyňka a v suterénu technické zázemí kuchyně a provozu a keramická dílna, podkroví bude zatím nevyužité. Dočasné prostory stávající školní kuchyně a jídelny, které byly vybudovány v prostorách učeben, budou po vybudování přístavby vráceny původnímu účelu. Zastavěná plocha přístavby 322 m2. Obestavěný prostor přístavby 4 041 m3. Přístavbu realizuje firma MATYÁŠ s.r.o.

 

Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (II. etapa)

Tento rozvojový program vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na základě § 171 odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018. MŠMT tímto projektem pomáhá školám financovat náklady na dopravu ze školy do místa výuky plavání.

Upravit
Číslo projektu MŠMT-21088/2017-1
Realizátor projektu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Naše škola příjemce účelové dotace
Zahájení realizace projektu 1. 1. 2018
Ukončení realizace projektu 30. 6. 2018
Koordinátor v ZŠ Mgr. Ondřej Dostalík, Mgr. Jitka Grossová
Cíl projektu podpořit výuku plavání na 1. stupni základních škol všech zřizovatelů zařazených v rejstříku škol a školských zařízení v rámci povinné školní docházky

Podklady pro žádost

V rámci projektu nám MŠMT poskytlo účelovou dotaci 28 420,- Kč, což pokrylo 55,92% z celkových 50 820,- nákladů na dopravu.

 

 

72HODIN pro lidi, přírodu a místo, kde žiješ

2018

72_plakat_a3

2017

72_letacek2017

2016

 

 

 

 

 

 

2015 

72hodin (2) 72hodin (1)

 

 

 

 

 

 

 


Tvorba výukových modulů na podporu výuky fyziky na základních a středních školách v Jihomoravském kraji

Číslo projektuCZ.1.07/1.3.00/51.0016
Realizátor projektu a příjemce dotaceStředisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Zahájení realizace projektu1. 2. 2013
Ukončení realizace projektu31. 1. 2015
Koordinátor ZŠMgr. Jitka Grossová
Klíčové aktivity partnera projektu- spolupráce na tvorbě výukových filmových materiálů (návrhy, konzultace a zpětná vazba k obsahu, použitým metodám, animacím, apod.)
- využití ověření vytvořených vzdělávacích filmových materiálů ve výuce
- využití a ověření vytvořených uč. pomůcek při výuce fyziky
Informace o projektuwww.directfilm.cz


Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0006
Realizátor projektu a příjemce dotace Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, Trnkova 113, 628 00 Brno - Líšeň
Zahájení realizace projektu 1. 10. 2013
Ukončení realizace projektu 30. 6. 2015
Koordinátor ZŠ Mgr. Šárka Zavadilová do 31. 8. 2014,
Mgr. Jitka Grossová od 1. 9. 2014
Klíčové aktivity projektu-vybavení prostor pro výuku
-vzdělávání pedagogických pracovníků
-koordinace činnností mezi SŠ a ZŠ
-využívání interaktivní expozice Fyzika hravě
-sdílení učeben, dílen a laboratoří SŠ pro výuku žáků ZŠ
-využití výstupů projektů OP VK na podporu přírodovědného a technického vzdělávání


 


Pojďme se dotknout ICT

Číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0016
Realizátor projektu a příjemce dotace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Naše škola Partner s finančním příspěvkem
Zahájení realizace projektu 31. 10. 2014
Ukončení realizace projektu 26. 9. 2015
Koordinátor ZŠ Mgr. Ondřej Dostalík, Mgr. Alena Jelínková
Klíčové aktivity projektu- vzdělávání pedagogických pracovníků - využívání stávajícího ICT vybavení
- zakoupení nového ICT vybavení pro pedagogické pracovníky ZŠ
- vzdělávání pedagogických pracovníků - uživatelské dovednosti s novým ICT zařízením
- vzdělávání pedagogických pracovníků - oborová didaktika s využitím nových ICT zařízení

14. listopadu – Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku „Dodávka mobilních zařízení“

V rámci realizace IPo Pojďme se dotknout ICT, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0016 vyhlašuje Základní škola a Mateřská škola Kanice, okr. Brno-venkov, příspěvková organizace výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku „Dodávka mobilních zařízení“.

Kupní smlouva »

Zakoupený  software a hardware v rámci projektu

 

 

Krůčky k rozhýbání jazýčků – ukončený projekt

Níže specifikovaný projekt byl v prosinci 2013 zveřejněn jako úspěšný projekt na stránkách MŠMT ČR v dokumentu Vyhlášení výsledků rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014.
V lednu až dubnu probíhaly administrativní činnosti státních úřadů, čerpání fin. prostředků pro realizaci projektu bylo umožněno od 28. 3. 2014.

Upravit
Název rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014
Číslo projektu Č. j. MŠMT – 33231/2013
Zahájení realizace projektu 28. 3. 2014
Ukončení realizace projektu 31. 12. 2014
Anotace projektu Projektem chceme zlepšit výsledky předškolního vzdělávání v naší mateřské škole. Pracovní kolektiv tvoří mladé paní učitelky, které jsou vstřícné k zavádění nových metod, jsou ochotné si doplňovat kvaifikaci a dále se vzdělávat. Smyslem projektu je připravitr podmínky a vytvořit odpovídající systém, který by umožnil další vzdělávání pedagogů v oblasti logopedické prevence. Získané znalosti a dovednsoti palikovat při práci s dětmi s narušenou komunikační schopností a rozvojem řečových dovedností jim tak usnadnit přestup do 1. ročníku ZŠ a současně prohloubit spolupráci s rodiči v této oblasti.
Cíle projektu Vytvořit podmínky pro správný a přirozený vývoj řeči
Zajistit logopedickou prevenci v naší mateřské škole prostřednictvím zvýšení odborných znalostí pedagogů
Umět rozpoznat a analyzovat vady řeči u dětí
Napomáhat k odstraňování řečových vad u dětí prohloubením spolupráci s odobnorníky a rodiči dětí
Zakoupíme učebnice, pracovní listy a další pomůcky z nabídky pro etickou výchovu

Učíme se navzájem

Název rozvojového programuPodpora implementace Etické výuky do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2014
Číslo projektuč.j. MSMT- 47 016/2013
Zahájení realizace projektu17. 4. 2014
Ukončení realizace projektu31. 12. 2014
Koordinátor projektuMgr. Alena Jelínková
Anotace projektuV projektu "Učíme se společně" zapojíme žáky do tvorby zábavných učebních materiálů pro spolužáky. Chceme žáky vést k hlubšímu pozorování reálného života, hledání správných postojů a hodnot. Tento postup má také prohoubit jejich zájem a dovednosti v prosociálním chování. V neposlední řadě bude podporou jejich kreativity jak v rovině osobní, tak v rovině mezilidských vztahů.
Cíle projektuProjektem si klademe za cíl posílení kompetencí pedagogů a zvýšení zájmu žáků o zásady a principy etické výchovy, které máme již implementovány ve většině předmětů v našem ŠVP
Společně s žáky si vytvoříme vlastní učební materiály - Nápadníček etické výchovy
Jeden pedagogický pracovník absolvuje v rámci DVPP 40hodinový akreditovaný kurz zaměřený na etickou výchovu
Celý pedagogický sbor se zúčastní společného kurzu DVPP zaměřeného na etickou výchovu v rozsahu 20 hodin
Zakoupíme učebnice, pracovní listy a další pomůcky z nabídky pro etickou výchovu

Záměr projektu se podařilo zcela naplnit. Všichni pedagogové absolvovali DVPP  k posílení kompetencí. Žáci tvorbou materiálů obohatili své dovednosti v mnoha aspektech: hlubší pozorování reálného života, hledání správných postojů a hodnot, prohloubení zájmu a dovedností v prosociálním chování, zvýšení kreativity jak v rovině osobní, tak v rovině mezilidských vztahů. Zakoupení učebních materiálů rozšířilo a obohatilo inspirační zdroje pro výuku EtV ve všech ročnících našeho zařízení.

Časopisy jsou k dispozici na stránkách školy v sekci „Žákovský časopis“. Fotodokumentace je v sekci „Fotogalerie ZŠ“.

Celá zpráva»

 


Adopce tygra sumaterského

 

 

 

 

 

 


Etwining

„Sousede, sused!“

Záměr projektu:

Poskytnout žákům možnost poznat jazyk a kulturu sousední země, která byla v nedávné minulosti součástí jednoho společného státu. (1. 1. 2013 uplyne 20 let od vzniku československé hranice.)

Očekávané výsledky:

 1. Seznámení partnerů formou prezentace
 2. Pět čísel žákovského časopisu pro partnerskou školu
 3. Prezentace výstupů pro rodiče žáků
 4. Dokumentace – fotografie, video, audio

 

 


Malé školní arboretum a bylinková zahrádka

Základní údaje

V červnu 2012 jsme předložili Revolvingovému fondu Ministerstva životního prostředí ČR zpracovanou projektovou žádost s názvem „Malé školní arboretum a bylinková zahrádka“.
Projektová žádost uspěla v rámci 9. výzvy na podporu přírodních učeben. Rozhodnutí ministra o udělení dotace a smlouvy o poskytnutí grantu jsme obdrželi 17. ledna 2013.

Doba realizace projektu
Realizace projektu bude probíhat v období od 15. dubna 2013 do 30. dubna 2014.

Financování projektu
Ze strany poskytovatele grantu (MŽP ČR) budou hrazeny způsobilé náklady do výše 67.000 Kč.

Klíčové aktivity a výstupy projektu

 • začlenit výuku napříč všemi výukovými předměty do přírodního prostředí
 • vybudovat přírodní učebnu – malé arboretum a bylinkovou zahradu
 • žáci a pedagogičtí pracovníci se budou aktivně podílet na návrhu podoby přírodní učebny
 • povzbudit zájem žáků, učitelů, rodičů a prarodičů o ekologickou práci v přírodě
 • zlepšit výuku podle pravidla – co vidím a co si můžu zkusit, to si lépe pamatuji
 • naučit žáky vážit si své práce i práce jiných
 • vést žáky k důslednosti, odpovědnosti a samostatnosti
 • umožnit žákům práci s bezpečným, moderním a vhodným pracovním nářadím
  a pomůckami

Harmonogram projektu

 • Duben 2013 – příprava chodníčku, odstranění drnů, propojení se spodní částí, zpevnění cestičky, príprava plochy k osázení, studování bylin, nákup rostlin
 • Květen 2013 – výsadba části bylinek, instalace domečku pro nářadí, objednání, dovoz
  a instalace dřevěných stolů a laviček
 • Červen 2013 – sbírka kamenů, umístění v zahradě, budování úkrytů pro drobné živočichy
 • Září 2013 – příprava půdy k sázení, výsadba stromků a keřů, mulčování
 • Říjen 2013 – osázení části svahu, sbírka šišek a její umístění v zahradě, vybudování kompostu
 • Zima 2013/2014 – práce v dílně (výroba dřevěných popisků, výroba dřevěných budek
  a krmítek, návrh informační tabule, instalace krmítek)
 • Březen 2014 – příprava půdy pro výsadbu bylinek, instalace budek pro ptactvo, výsev semínek na záhonky
 • Duben 2014 – instalace informační tabule, instalace popisků, slavnostní otevření přírodní učebny

Průběžně: výuka v přírodní učebně napříč předměty, publicita projektu – zaznamenávání aktivit do deníku, fotodokumentace, zprávy z činnosti do školního zpravodaje.


Uskutečněné brigády

Brigada1_minBrigada2_minBrigada3_min
Brigada_4minArboretum_Instalace_2014_minArboretum_otevreni_min

Malé školní arboretum a bylinková zahrádka – Slavnostní otevření 22. dubna 2014.Arb_vysledek_01

Průběh celého projektového roku je zachycen ve fotogalerii, na kterou se můžete  podívat »

 

 

Arb_vysledek_03_min


Projekt EU peníze školám v naší škole 

Základní údaje

V červnu 2010 jsme dokončili a odeslali na MŠMT ČR žádost o poskytnutí finančních prostředků v rámci projektu EU peníze školám. 28. 8. 2010 jsme obdrželi rozhodnutí o schválení naší žádosti. ZŠ Kanice je zveřejněna v seznamu schválených projektů zde a v seznamu příjemců dotace.

Název projektuProjekt ZŠ Kanice
Číslo projektuCZ.1.07/1.4.00/21.0399
Číslo smlouvy1600/21/7.1.4/2010
Zahájení realizace projektu1. 9. 2010
Ukončení realizace projektu28. 2. 2013
Celková výše finanční podpory800 293,00 Kč

Realizace projektu je rozdělena do tzv. šablon, které se zaměřují na různé vzdělávací oblasti a rozdílné klíčové aktivity.

 • Individualizace spočívá v možnosti rozdělení třídy na 2 skupiny, přičemž 1 skupina bude mít 1 vyuč. hod/týden zahrnutu do realizace projektu (mzda učitele je hrazena z prostředků projektu).
 • Inovace je šablona zaměřená na práci pedagogů – vytváření nových nebo inovaci stávajcích výukových materiálů, které je nutno v rámci projektu ověřit ve výuce.
 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) – šablona, z níž se hradí náklady na vzdělávací semináře, kurzy.
 • V rámci všech šablon je možno dle přesných pokynů MŠMT nakupovat didaktické učební pomůcky potřebné k realizaci školou zvolených šablon.
Název šablony Konkrétní zaměření šablony
Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol Jazyk český - 6. ročník (šk. rok 2010/2011)
Jazyk český - 7. ročník (šk. rok 2011/2012)
Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol Jazyk český - 9. ročník (šk. rok 2010/2011)
Jazyk český - 5. ročník (šk. rok 2011/2012)
Individualizace výuky cizích jazyků Konverzace AJ - 6. ročník (šk. rok 2010/2011)
Jazyk anglický - 5. ročník (šk. rok 2011/2012)
Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti žáků základních škol Cvičení z matematiky(1. pol.)/Finanční matematika
(2. pol.) - 9. ročník
Matematika - 5. ročník (šk. rok 2011/2012)
Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti. Jazyk český,
Prvouka - 1. a 2. ročník
Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.Jazyk český,
Praktické činnosti (+Volba povolání) - 6. - 9. ročník
Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoj výuky cizích jazyků Anglický jazyk - 1. - 3. ročník
Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Chemie - 8. a 9. ročník,
Matematika - 7. - 9. ročník,
Informatika - 6. - 9. ročník
Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Prvouka - 3. ročník,
Vlastivěda - 4. a 5. ročník
Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Zeměpis - 6. - 8. ročník,
Přírodopis - 6. a 7. ročník
DVPP Roční jazykové kruzy pro učitele cizích jazyků
v ČR (šk. rok 2010/2011)
DVPP Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách
a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol
a k individualizaci výuky v této oblasti
DVPP Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií
DVPP Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol
a k individualizaci výuky v této oblasti
DVPP Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji přírodovědné gramotnosti žáků základních škol
a k individualizaci výuky v této oblasti
ZŠ zpracovává v rámci šablony III/2 DUMy
Tématická oblast Předměta ročník Autor
Informatika a její aplikace Informatika 6. - 9. ročníkrůzné vzděl. okruhy dle uč. osnov ŠVP ZV Oteřená škola ZŠ Kanice Ing. Alena Kovaříková
Přírodní vědyChemie 8. a 9. ročník
různé vzděl. okruhy dle uč. osnov ŠVP ZV Oteřená škola ZŠ Kanice
Mgr. Šárka Kabátková
Matematika
a její aplikace
Matematika 7. - 9. ročník
různé vzděl. okruhy dle uč. osnov ŠVP ZV Oteřená škola ZŠ Kanice
Ing. Alena Kovaříková

 

Uložit

 
 

Uložit

Uložit