Školská rada

2 Čvc

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na chodu školy. Je zřízena podle Školského zákona. Od tohoto školního roku rada funguje v novém složení, jejím předsedou je pan Dušan Dostál, dalšími členy jsou pan Jan Beran a paní Lenka Vašíková za zřizovatele, paní Hana Hynštová, paní Hana Pluhařová a paní Kateřina Pazderová za zákonné zástupce a Mgr. Alena Repová, Mgr. Dana Pospíšilová a Mgr. Vlasta Tomášová za vyučující školy.

Členové školské rady vytvořili ve spolupráci se školou anketu pro zákonné zástupce, kde se každý mohl vyjádřit k tomu, co škola dělá dobře a kde se může zlepšit. Také zda by byli ochotní aktivně fungovat v Klubu přátel školy – to by mohl být občanský spolek fungující podobně jako dřívější SRPŠ. V tomto školním roce na jaře proběhly po diskuzích na školské radě schůzky vedení školy s potenciálními zájemci o členství v klubu, kde jsme se snažili vysvětlit potřeby školy i jednotlivých tříd a sladit to s možnostmi zákonných zástupců tak, aby už od začátku dalšího školního roku mohlo dojít k efektivní spolupráci.

V anketě ŠR bylo celkem 48 odpovědí, část rodičů odpovídala vícekrát za více svých dětí, některé položky následující tabulky jsou tedy s vysokou pravděpodobností zdvojené.

je dobrélze zlepšitcelkem
Akce16420
Komunikace61117
Kroužky a mimoškolní aktivity7815
Dostatečné využívání přírodního okolí školy628
Stravování ve šk. jídelně268
Školy v přírodě, teambuildingy, přespávací akce167
Kvalitní učitelé527
Vzdělávání a náplň výuky347
Modernizace a využití technologií257
Rodinná atmosféra606
Školní družina325
Spolupráce mezi rodiči a školou145
Zapojení deváťáků do akcí404
Řešení problémového chování žáků314
Prezentace školy (Instagram, www…)044
Tělocvična044
Udělat nějaké výlety033
Edookit303
Volitelné předměty033
Doučování112
Chování dětí k sobě navzájem112
Komunikace na papírcích022
Soutěže101
Umožnit 9 přípravu na PS déle než měsíc011
Den otevřených dveří101
celkem7274 

Nebylo snadné odpovědi kvantifikovat a vyhodnotit vzhledem k různým formulacím myšlenek, nicméně z relativní četnosti témat je zřejmé, na které oblasti zákonní zástupci kladou důraz.

Například u akcí je 16 respondentů spokojeno, 3 chtějí akcí více a 1 méně. Mrzí nás, že nikdo neocenil množství fotografií a příspěvků, které uveřejňujeme na www stránkách, Instagramu a Facebooku. Mrzí nás, když paní kuchařky přijdou s novým jídlem a děti je ani neochutnají, jdou vrátit a zbytků je více než dvojnásobek obvyklého množství. Těší nás, když nás po nějaké akci rodiče pochválí, že to bylo dobré, povedlo se to nebo že se to dětem líbilo.

Celkově nám anketa poskytla možnost vyhodnotit oblasti, na které se teď více zaměřujeme.

A ještě přidáváme vzkaz přímo od Školské rady:

Milí rodiče,

závěr školního roku byl celkem hektický (jarní vystoupení, neformální
setkání učitelů, rodičů a žáků na školním hřišti,  první školní ples,
vysvědčení, aj.)

Přesto jsme moc rádi, že jste si našli čas a vyplnili anketu. A za to Vám
patří velké DÍKY!! Nebojte se, její výsledky nezapadnou a my se jim budeme
věnovat po prázdninách a budeme se snažit s vedením školy najít, pokud to
jen trochu půjde, řešení.

Vaše Školská rada