PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID – 19

31 Srp
  • Mateřská škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.
  • Od dětí se před příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
  • Snažíme se pro děti i pro naše zaměstnance zajistit bezpečné prostředí, a proto se provoz školy bude řídit zvýšenými hygienickými pravidly, která doporučilo Ministerstvo školství. Žádáme všechny rodiče, aby tyto stanovené podmínky dodržovali. Všechna uvedená pravidla jsou závazná, pokud nedojde ke změně epidemiologické situace v ČR nebo v našem regionu a tím také ke změně nastavení hygienických pravidel.
  • V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním COVID – 19 je škola povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně Mzd.

Seznámení s podmínkami provozu mateřské školy od 1.9.2020 pro školní rok 2020/2021

Na základě doporučení MŠMT stanovuje ředitel školy tyto podmínky pro provoz mateřské školy:Vzdělávání v mateřské škole Vzdělávání v mateřské škole probíhá v plném rozsahu podle školního vzdělávacího programu.

Vstup do mateřské školy, předávání dítěte

a) Dítě s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID – 19 (zvýšená tělesná teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu či jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit. Proto žádáme rodiče, aby děti s obdobnými příznaky do školy vůbec nevodili.

b) Do budovy školy nesmí vstoupit ani žádná jiná osoba s uvedenými příznaky.

c) Do mateřské školy vstupuje s dítětem jedna doprovázející osoba. U sourozenců taktéž. Doprovázející osoba nemá přístup do třídy mateřské školy. U nových dětí jen v nutném případě.

d) Po vstupu do mateřské školy doprovázející osoba i dítě použijí dezinfekci na ruce, která je přístupná v hale školy.

e) Učitelka provede jednoduchý zdravotní screening. Pokud dítě vykazuje jakékoli známky infekce dýchacích cest, nebude do školy přijato a rodič (či jiná dospělá doprovázející osoba) musí s dítětem odejít. Jestliže dítě doprovází osoba mladší 18 let, informujeme neprodleně zákonného zástupce o nutnosti bezodkladného vyzvednutí dítěte ze školy. Dítěti bude neprodleně nasazena rouška a bude umístěno do předem připravené izolační místnosti, kde s provozním pracovníkem MŠ vyčká v izolaci příchodu zákonného zástupce. Zákonný zástupce je povinnen telefonicky kontaktovat dětského lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

f) Jestliže jsou příznaky infekčního onemocnění patrné až v průběhu pobytu dítěte ve škole, neprodleně dojde k nasazení roušky a umístění dítěte do předem připravené izolační místnosti. Tuto skutečnost oznámíme ihned zákonnému zástupci a informujeme ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí dítěte ze školy. Zákonný zástupce je povinnen telefonicky kontaktovat dětského lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

g) Pokud víte, že Vaše dítě trpí alergií nebo chronickým onemocněním, které se projevují jako infekce dýchacích cest, a dítě má aktuálně zdravotní obtíže vyvolané touto alergii či chronickým onemocněním, je nutné doložit tuto skutečnost potvrzením pediatra nebo jiného odborného lékaře. Musí jít o potvrzení, že aktuální obtíže dítěte jsou jiného než infekčního původů (nejedná se o potvrzení, že dítě nemá COVID – 19). Bez tohoto potvrzení bude škola postupovat jako předchozích bodech.

Distanční výuka pro děti s povinnou předškolní docházkou

a) Škola poskytuje vzdělávání distačním způsobem dětem – předškolákům, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než polovině dětí s povinnou předškolní docházkou. Děti mají povinnost se distančně vzdělávat. Pokud se dítě nemůže vzdělávání zúčastnit, je povinností rodičů omluvit ho. Způsob distančního vzdělávání Vám bude sdělen v mateřské škole.

b) V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem.

Vážení rodiče, děkujeme Vám za zodpovědný přístup a respektování uvedených pravidel.